Archiv Zpravodaje

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czCPS Zahrada

CPS Zahrada

Prioritní investiční akce města Bystřice pod Hostýnem Centrum pro seniory Zahrada postupuje zdárně k cíli. Dá se říci, že práce jsou dokonce v mírném předstihu. A to zásluhou vedení našeho města a odpovědných úředníků Ministerstva práce a sociálních věcí. Alokované prostředky se podařilo dostat do systému výstavby. Řečeno ústy laika, veškeré slíbené dotační peníze jsme získali a vpodstatě prostavěli. Zbylá část dostavby bude hrazena z vlastních prostředků, z úvěru, který nám poskytla Komerční banka.   


Dalším velmi důležitým krokem bylo stanovení právní subjektivity CPS Zahrada. Původní představy počítaly s tím, že provoz bude zajišťován prostřednictvím příspěvkové organizace Sociální služby města Kroměříž. Tato organizace byla povinným odborným garantem při schvalování vlastní dotace. Postupem času se přípravný tým přiklonil k variantě provozování prostřednictvím vlastní organizace. Zastupitelům města na jejich zasedání dne 14. 9. 2011 byl předložen návrh rady, aby byla založena obecně prospěšná společnost, zkratka „o. p. s“, s názvem Centrum pro seniory Zahrada. Z druhé strany spektra zastupitelů také zaznělo, aby CPS Zahrada bylo příspěvkovou organizací města Bystřice pod Hostýnem. Zastupitelé nakonec schválili první variantu. Schválili Zakládací listinu CPS Zahrada jako obecně prospěšné společnosti, jejímž jediným zakladatelem je město Bystřice pod Hostýnem. Do správní rady byli zvoleni – Mgr. Ivo Vojtek, ředitel Sociálních služeb Kroměříž, Mgr. Marcela Vegrichtová, ved. odboru sociálních věcí MěÚ Bystřice pod Hostýnem, a Mgr. Vladislava Bělíková, místostarostka. Do dozorčí rady byli zvoleni Ing. Eva  Šillerová, MUDr. Hana Svobodová a Jiří Ott. Členové obou rad budou pracovat ve tříletém funkčním období a svoji činnost budou provádět bezplatně. Do funkce ředitelky CPS Zahrada, jako statutárního orgánu společnosti, byla navržena a následně zvolena Mgr. Šárka Jelínková. Navržení členové, až na jednoho, jsou naši zastupitelé nebo zaměstnanci městského úřadu. Tato volba zaručuje městu Bystřice pod Hostýnem řádný dohled nad provozem Centra pro seniory Zahrada.


Je však také nutné podotknout, že ne všichni zastupitelé jsou nakloněni provozování tohoto druhu sociálních služeb a souhlasili s ním. Svědčí o tom výsledek hlasování o zakládací listině – pro 14, proti 4 a zdrželi se 2 zastupitelé. Ze strany některých opozičních zastupitelů zaznívaly hlasy jak proti výstavbě, tak i  proti navrženým a zvoleným osobám v orgánech společnosti. Kritizují kroky vedení města a dnešních koaličních partnerů. Jsem přesvědčen, že neprávem. Věřím, že tak činí z neznalosti věci nebo z přílišné opatrnosti či alibismu. Nakonec v mantinelech demokracie může každý občan libovolně vyslovit svůj názor.   


Před návrhem na právní subjektivitu CPS Zahrada byla vedena usilovná jednání, zjišťování, porovnávání, analyzování, zvažování pro a proti. Zvolený typ „o. p. s.“ není v naší republice běžnou formou řízení a spravování sociálních služeb. Nicméně jeví se, že zvolená forma je do budoucna výhodnější a mnozí významní krajští i ministerští činitelé tuto formu doporučují. Rada města navrhla na funkci  ředitelky společnosti Mgr. Šárku Jelínkovou. Paní Jelínková je členkou městské rady, je bývalou ředitelkou domova pro seniory Barborka v Kroměříži, je zkušenou odbornicí na sociální problematiku a také inspektorkou v této oblasti. Dost důležitým faktorem je skutečnost, že paní Jelínková byla u projektu od samého začátku a svými znalostmi usměrňovala projekční cíle. V našem okolí neznám vhodnějšího kandidáta. Proto ani nebylo uvažováno o výběrovém řízení na pozici ředitele společnosti. Uvést do provozu takové organizačně složité zařízení bude nanejvýš obtížný a zodpovědný úkol. Udržet  bezproblémový chod včetně indikátorů poskytnuté dotace vyžaduje hluboké znalosti a praktické zkušenosti.


Co dodat na závěr. Zvolené paní ředitelce přeji společně se starostou a členy městské rady  hodně pracovních úspěchů.
Antonín Pařízek, místostarosta          Design By Macik