ARCHIV MUBPH.CZ

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.cz1995/3 O zřízení přírodního parku Hostýnské vrchy

Označení předpisu: 03/1995

Původce: Okresní úřad Kroměříž

Název: Vyhláška o zřízení přírodního parku Hostýnské vrchy


Okresní úřad Kroměříž rozhodl dne 21.4. 1995 vydat podle § 3, odst. 1, zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších změn a doplňků, a podle § 12, odst.3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění zákonného opatření ČNR č. 347/1992 Sb., po projednání s obecními úřady, na jejichž katastru se přírodní park rozkládá a dotčenými orgány státní správy, Nařízení okresního úřadu o zřízení přírodního parku Hostýnské vrchy.

Článek 1

Poslání přírodního parku

Posláním přírodního parku je ochrana krajinného rázu na území se soustředěnými významnými estetickými a přírodními hodnotami, jakož i hodnotami kulturními a historickými.
Veškerá činnost na území přírodního parku se zaměřuje na toto poslání.

Článek 2

Vymezení hranic přírodního parku

(1) Přírodní park Hostýnské vrchy se rozkládá v okrese Kroměříž, v katastrálních územích Podhradní Lhota, Rajnochovice, Osíčko, Loukov, Chvalčov, Chvalčova Lhota, Rusava, Chomýž, Brusné, Bystřice p/H., Slavkov p/H., Žopy, Dobrotice, Přílepy a Jankovice.

Jeho hranice se vymezují takto:

od střetu toku Juhyně s hranicí okresu v Podhradní Lhotě po toku Juhyně k železniční trati. Podél trati k přejezdu asfaltové komunikace za stanicí ČD Loukov a po této komunikaci k lesu. Dále jižní pramennou větví toku Mrlínek a podél něj k přírodní památce Pod Kozincem. Po vnější hranici tohoto zvláště chráněného území k polní cestě kolem kóty 365 m, k.ú. Chvalčov. Odtud po polní cestě okrajem pastevního areálu do chatové oblasti. Po asfaltové komunikaci v obci Chvalčov k mostu přes Bystřičku a dále směrem k hasičské zbrojnici ve Chvalčově. Odtud napříč přes silnici Bystřice p/H.  – Tesák, kolem prodejny a za ní po místní komunikaci směrem k Bystřici p/H. až k levostrannému přítoku Bystřičky u zahrádkářské kolonie. Proti proudu tohoto přítoku k silnici Bystřice p/H. – Slavkov p/H. a po této silnici až k polní cestě před obcí Slavkov p/H. u trafostanice. Po této polní cestě na kótu 413 m, k.ú. Slavkov p/H. a odtud po místní asfaltové komunikaci ke kapličce v trati Stráně ve Slavkově p/H. Od kapličky k polní cestě a dále k toku Brusenky. Po toku Brusenky až k jeho ústí do Rusavy v obci Brusné a po toku Rusavy k zemědělské farmě v obci Chomýž. Odtud po lesní cestě jižně k hornímu toku Zhrty a dále po lesní cestě severozápadně podél lesního úseku Lysina na kóty 448 m, 356 m a k toku na kótě 298 m. Přes tento tok po místní komunikaci okrajem obce Žopy kolem hřiště a po polní cestě na kótu 281 m a dále k silnici Holešov – Přílepy. Po této silnici až k jejímu střetu s hranicí okresu v obci Přílepy a po hranici okresu až k výchozímu místu ( střetu s tokem Juhyně ) v obci Podhradní Lhota.

Hraniční veřejné cesty, historický areál Sv. Hostýna a současné zastavěné území obcí, nejsou do přírodního parku zahrnuty. 

(2) Přesná hranice přírodního parku je zakreslena v základní mapě v měřítku 1:25 000, mapové listy 25 – 143, 25 – 312, 25 – 321, která je součástí originálu tohoto nařízení a je uložena na Okresním úřadě Kroměříž, referátu životního prostředí.

Článek 3

Podmínky ochrany přírodního parku

(1) Krajinný ráz přírodního parku je dán především harmonicky utvářenou krajinou s převážným zastoupením lesních porostů, trvalých travních ploch a s charakteristickou historickou zástavbou mimo zastavěné území obcí. Krajinný ráz je výsledkem přírodního, kulturního a historického vývoje území.

(2) Veškeré zásahy do krajinného rázu mohou být prováděny pouze v souladu s tímto nařízením a ostatními obecně závaznými právními předpisy (1).

(3) K uchování a zlepšení krajinného rázu je třeba především:
a) provádět obnovu lesních porostů na lesním půdním fondu stanovištně vhodnými druhy dřevin
b) udržovat kvalitu trvalých travních porostů pravidelným kosením
c) mimo zastavěné území obcí převádět ornou půdu na trvalé travní porosty a to zejména na erozně ohrožených a svažitých pozemcích vyšších poloh
d) chránit a udržovat povrchové zdroje vody ( studánky, pramenné vývěry, lesní prameniště )
e) návštěvníci oblasti jsou povinni chovat se, zejména mimo současně zastavěné území obcí tak, aby nerušili okolí hlukem, křikem, provozem rozhlasových přijímačů apod.

(4) Jen se souhlasem orgánu ochrany přírody, referátu životního prostředí OkÚ, je možno na území přírodního parku Hostýnské vrchy:
a) umisťovat a povolovat stavby
b) vytvářet umělé vodní toky nebo upravovat stávající způsobem, který by byl v rozporu s přírodním charakterem parku, negativně postihoval ráz krajiny nebo břehové porosty
c) vypalovat travní porosty, křoviny a rákosiny
d) tábořit a rozdělávat ohně mimo vyhrazená místa
e) pořádat motoristické soutěže
f) pořádat cyklistické soutěže mimo silnice, místní komunikace a vyhrazená místa  
g) pořádat turistické, cykloturistické a lyžařské akce hromadného charakteru, při nichž by mohlo dojít k poškození nebo narušení přírodního rázu území nebo dalších přírodních charakteristik
h) církevní pouti na Sv. Hostýně se konají bez omezení, v případě pěších poutí však jen po trasách, stanovených po předchozím projednání s referátem životního prostředí okresního úřadu
ch) provádět chemický posyp cest a posyp cest škvárou
i) povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování nepůvodních druhů rostlin a živočichů
j) zavádět intenzivní chovy zvěře, zejména obory a farmové chovy zvířat a drůbeže
k) narušovat půdní kryt a skalní výchozy sběrem nerostů, hornin a zkamenělin
l) těžit kámen a písek
m) hnojit trvalé travní porosty kejdou, silážními šťávami a jinými tekutými a ostatními průmyslovými hnojivy
n) plošně ( na pozemcích o výměře větší než 3 ha ) používat biocidy k likvidaci rostlinných chorob, škůdců a plevelů

(5) O vydání souhlasu je třeba písemně žádat na referátu životního prostředí Okresního úřadu Kroměříž.

(6) Pohyb motorových vozidel v přírodním parku je možný jen na veřejných a místních komunikacích.
Jen se souhlasem okresního úřadu, referátu životního prostředí je možno vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo místní komunikace s výjimkou vozidel potřebných pro lesní a zemědělské hospodaření, požární ochranu, policii a lékařskou pomoc.
Jízda na horských kolech je možná pouze po značených a vyznačených stezkách.

(7) Pro výstavbu v přírodním parku mimo zastavěné území obcí byla vyhlášena stavební uzávěra, kterou je vymezena pouze nezbytná stavební činnost, která není v rozporu s posláním přírodního parku a stavební uzávěry, a kterou nedojde k ohrožení stávajícího krajinného rázu, harmonického měřítka a kulturních dominant krajiny (2).

Článek 4

Sv. Hostýn

Pohledovou dominantou Hostýnských vrchů zejména ve směru od Holešovské plošiny a Kelčské vrchoviny je Sv. Hostýn ( 735 m.n.m ). Tato hora, jíž vévodí pozdně barokní bazilika P. Marie, je významným poutním místem a historickou a kulturní dominantou krajiny.
Vrchol Sv. Hostýna včetně přilehlých svahů je rovněž jedinečnou archeologickou lokalitou a jako takový je prohlášen kulturní památkou – Výšinné opevnění sídliště Hostýn ( v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR č. 5987 ) (3).
Vlastní areál Sv. Hostýna, ohraničený historickým valem keltského hradiště včetně okolí souboru staveb Vodní kaple není součástí přírodního parku.
Rozvoj veškerých aktivit v této lokalitě se řídí samostatnými Nařízením Okresního úřadu „Statutem Sv. Hostýna“, který bude zpracován na základě schválené urbanistické studie.
(2) Provoz na komunikaci III/43731 je omezen a upraven opatřením policie ČR – DI Kroměříž (4).

Článek 5

Závěrečná ustanovení

(1) Kontrolu dodržování ustanovení tohoto nařízení provádí orgány ochrany přírody určené zákonem (5).
(2) Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek či protiprávní jednání podle §§ 87,88, zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákonného opatření ČNR č. 347/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nepůjde-li o čin přísněji trestný.
(3) Dojde-li k porušení zvláštního předpisu bude postupováno podle sankčních ustanovení tohoto předpisu (1).
(4) Uložením pokuty není dotčena povinnost realizace náhradních opatření stanovených orgány ochrany přírody (4) v souladu s posláním přírodního parku.

Článek 6

Ustanovení zrušovací

Zrušuje se Vyhláška ONV Kroměříž ze dne 2. srpna 1973 k ochraně rekreační oblasti v prostoru Hostýnských vrchů, Vyhláška ONV Kroměříž ze dne 29. června 1989 o ochraně životního prostředí v rekreačních oblastech a územích okresu Kroměříž a vyhláška ONV Kroměříž ze dne 29. června 1989, kterou se zřizuje oblast klidu Hostýnské vrchy.

Článek 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. června 1995.

 

 


JUDr. Emil Zavadil
                                                                                                                                  Přednosta
Okresního úřadu Kroměříž

 

(1) Např. zákon č. 138/1973 Sb. o vodách, zákon č. 61/1977 Sb., o lesích, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, zákon č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o územním plánování a stavebním řádu, a další
(2) Vyhláška ONV Kroměříž ze dne 18. prosince 1986
(3) Zákon č. 20/1987 Sb. ve znění zákona č. 242/1992 Sb., o státní památkové péči
(4) Opatření policie ČR – DI Kroměříž č.j.: 118/D195 ze dne 21.4. 1995
(5) §§ 80,81,85, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajinyDesign By Macik