ARCHIV MUBPH.CZ

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.cz2011/4 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Označení předpisu: 04/2011

Název: Vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství


Zastupitelstvo města Bystřice pod Hostýnem se na svém 10. zasedání dne 14.12.2011 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku města Bystřice pod Hostýnem:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1. Město Bystřice pod Hostýnem na základě této obecně závazné vyhlášky zavádí a vybírá místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále také jen „poplatek“).

2. Řízení o poplatcích vykonává finanční odbor Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem (dále jen „správce poplatku“).

Čl. 2

Předmět poplatku

1. Předmětem poplatku za užívání veřejného prostranství je užívání veřejného prostranství zvláštními způsoby, kterými se rozumí provádění výkopových  prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto  prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

2. Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:

a) akce, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely

b) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby invalidní.

Čl. 3

Veřejné prostranství

Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují prostranství vyznačená v příloze č. 1 této vyhlášky.

Čl. 4

Vymezení oblastí

3. Pro účely stanovení sazeb poplatku za užívání veřejného prostranství se určují tyto oblasti:

I. oblast  část Masarykova náměstí - pozemek parc. č. 2879/3, k. ú. Bystřice pod Hostýnem

II. oblast   

Masarykovo náměstí kromě pozemku parc. č. 2879/3, k. ú. Bystřice pod Hostýnem

ulice:

část Čs. brigády od Masarykova náměstí po ul. Slavkovskou
Dolní
Obchodní
část Nádražní od Masarykova náměstí po ul. Palackého
část 6. května od ul. Čs. brigády po ul. Palackého
Pod Kaštany
Pod Platany
část Meziříčské od ul. Kamenec po ul. Táborského

III. oblast  

ulice:

část Přerovské od ul. Dolní po nám. Michaela Thoneta
část Holešovské od ul. Dolní po Centrální autobusovou zastávku
část Sušilovy od ul. Pod Platany po ul. Lipnickou
Fryčajova
část Meziříčské od ul. Táborského po ul. U Mlékárny
Táborského
U Mlékárny
Kamenec
Bělidla od ul. Kamenec po ul. U Mlékárny
Za Příhonem
Školní
část Čs. brigády od ul. Slavkovské po ul. Rusavskou
Na Požáře
Havlíčkova
Kroužky
Hostýnská
Palackého
Slavkovská od ul. Čs. brigády po ul. Tř. legií
Tř. legií
část 6. května od ul. Palackého po ul. Tř. legií
Soudní
Sokolská
Nádražní od ul. Palackého po nádraží ČD
Mlýnská od ul. Nádražní po ul. Dvořákovu
náměstí Michaela Thoneta
Schwaigrovo náměstí
parkoviště u hřbitova

IV. oblast 

ulice, náměstí, parky a další prostranství nezahrnuté v oblastech I., II. a III., včetně oblasti místních částí Rychlov, Bílavsko, Hlinsko pod Hostýnem a Sovadina

4. Pro účely stanovení sazeb poplatku za užívání veřejného prostranství jsou pojmy „tržní místo“ a „trh“ vymezeny v nařízení Rady města Bystřice pod Hostýnem o tržním řádu.

5. Pro účely stanovení sazeb poplatku za užívání veřejného prostranství se zkratkou „m2“ rozumí každý započatý m2 a pojmem „den“ každý započatý den.

Čl. 5

Poplatník

1. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 2. Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně.

2. Jde-li o užívání veřejného prostranství umístěním stavebního zařízení nebo umístění skládky při stavební činnosti, je poplatníkem vždy stavebník.

Čl. 6

Sazby poplatku

1. Poplatek činí:

a) za provádění výkopových prací           10 Kč/m2/den

b) za umístění dočasných staveb sloužících k poskytování prodeje a služeb v

I. oblasti               10 Kč/m2/den 
II. oblasti                8 Kč/m2/den
III. oblasti               6 Kč/m2/den
IV. oblasti              4 Kč/m2/den

c) za umístění zařízení sloužících k poskytování prodeje a služeb (stánku, prodejního pultu, kiosku nebo jiného zařízení určeného k prodejním účelům nebo k poskytování služeb)   

- na tržních místech          20 Kč/m2/den
- na trhu                           50 Kč/m2/den
- v ostatních případech v

I. oblasti            100,- Kč/m2/den 
II. oblasti              8 Kč/m2/den nebo 1.500 Kč/m2/rok
III. oblasti             6 Kč/m2/den nebo 750 Kč/m2/rok
IV. oblasti            4 Kč/m2/den nebo 450 Kč/m2/rok

d) za umístění stavebního zařízení       2 Kč/m2/den

e) za umístění reklamního zařízení na pozemních komunikacích

- po dobu nejvýše 12 hodin denně  1.500 Kč/m2/rok nebo 100 Kč/m2/týden nebo 20 Kč/m2/den
- po dobu delší než 12 hodin denně  2.500 Kč/m2/rok

za umístění reklamního zařízení mimo pozemní komunikace
- po dobu nejvýše 12 hodin denně  2.500 Kč/m2/rok nebo 200 Kč/m2/týden nebo 40 Kč/m2/den
- po dobu delší než 12 hodin denně  4.500 Kč/m2/rok

f) za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a obdobných atrakcí

- do 50 m2                  400 Kč/týden
- od 51 m2 do 200 m2         2.000 Kč/týden
- nad 200 m2  2.000 Kč + 400 Kč za každých
dalších započatých 50 m2/týden

g) za umístění skládky a kontejneru k ukládání odpadu  3 Kč/m2/den

h) za vyhrazení trvalého parkovacího místa

- pro osobní vozidlo               500 Kč/měsíc nebo 5.000 Kč/rok
- pro nákladní automobil nebo traktor do 3,5 t   1.000 Kč/měsíc nebo 10.000 Kč/rok

i) za užívání pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10 Kč/m2/den

j) za užívání pro reklamní akce v

I. oblasti           100 Kč/m2/den 
II. oblasti            8 Kč/m2/den
III. oblasti           6 Kč/m2/den
IV. oblasti          4 Kč/m2/den

2. V případě souběhu více zvláštních užívání jednoho veřejného prostranství ve stejném období se platí poplatek stanovený nejvyšší sazbou.

Čl. 7

Osvobození

Od poplatku je osvobozeno:

a) užívání veřejného prostranství k provádění výkopových prací nebo umístění stavebního zařízení z důvodu havárií inženýrských sítí po dobu nezbytně nutnou k odstranění těchto havárií, nejdéle však 7 dní

b) užívání veřejného prostranství ke kulturním a sportovním akcím

c) užívání veřejného prostranství k akcím pořádaným či spolupořádaným městem Bystřicí pod Hostýnem či příspěvkovými organizacemi města Bystřice pod Hostýnem

d) užívání veřejného prostranství k umístění skládky na dobu kratší než 48 hodin

e) užívání veřejného prostranství k umístění dočasných staveb a zařízení sloužících k poskytování služeb spočívající ve zřízení předzahrádky určené k poskytování občerstvení

f) užívání veřejného prostranství vlastníkem pozemku, který je veřejným prostranstvím, nebo užívání veřejného prostranství osobou, která toto prostranství užívá na základě úplatného soukromoprávního vztahu s vlastníkem pozemku.

g) užívání veřejného prostranství k vyhrazení trvalého parkovacího místa v případě, že poplatník předmětné parkovací místo vlastním nákladem na veřejném prostranství nově vybuduje, a to po dobu 4 let od roku, v němž bylo zřízeno toto parkovací místo, pokud o osvobození požádá a důvod pro toto osvobození prokazatelně doloží správci poplatku nejpozději do dne splatnosti poplatku na dané období.

Čl. 8

Poplatková povinnost a splatnost poplatku

1. Poplatek se platí od prvního dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství některým ze způsobů uvedených v čl. 2, až do dne, kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno a veřejné prostranství bylo uvedeno do stavu způsobilého obecnému užívání.

2. Poplatek stanovený denní sazbou je splatný do tří dnů ode dne, kdy skončilo užívání veřejného prostranství některým ze způsobů uvedených v čl. 2. Trvá-li toto užívání déle než 60 po sobě jdoucích dní, je takový poplatek za každých 60 dní splatný vždy k poslednímu dni tohoto období. 

3. Poplatek stanovený týdenní paušální částkou je splatný prvním dnem týdne, za který se poplatek platí.

4. Poplatek stanovený měsíční paušální částkou je splatný prvním dnem měsíce, za který se poplatek platí.

5. Poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný jednorázově do 15. února příslušného kalendářního roku nebo ve dvou stejných splátkách, a to 1. splátka do 15. února a 2. splátka do 15. července příslušného kalendářního roku.

6. Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 9

Oznamovací povinnost

1. Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 3 dny před zahájením užívání veřejného prostranství. Není-li to možné, je povinen tyto údaje ohlásit nejpozději v den následující po začátku užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

2. V ohlášení poplatník uvede

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na případné osvobození od poplatku..

3. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

5. Nejpozději do 15 dnů po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 2 písm. c) tohoto článku obecně závazné vyhlášky.

Čl. 10

Navýšení poplatku

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Čl. 11

Zrušující ustanovení

 Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Bystřice pod Hostýnem č. 5/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 15.12.2010.

Čl. 12

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 01.01.2012.


Příloha č.1Design By Macik