ARCHIV MUBPH.CZ

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czNový typ občanských průkazů

Ilustrační obrázek 

Od 2.1.2012 se vydává nový typ občanského průkazu tzv. ELEKTRONICKÝ OBČANSKÝ PRŮKAZ (dále “e-OP”).

Elektronický občanský průkaz existuje ve dvou variantách:

 • se strojově čitelnými údaji s kontaktním elektronickým čipem
 • se strojově čitelnými údaji bez kontaktního elektronického čipu

Varianta s čipem není povinná a vydává se pouze na žádost občana. Čip nese informaci o čísle občanského průkazu a o dalších údajích - například elektronický podpis.

Správní poplatek v případě nového vydání průkazu s čipem činí 500,- Kč. Varianta bez čipu je běžnou formou OP. Vydání nového průkazu je bezplatné.
Správní poplatek v případě poškození, zničení, ztráty a odcizení e-OP činí 100,- Kč.

E-OP je vydáván ve velikosti ID karty, neliší se tedy velikostně od běžné platební karty.

Žádost o e-OP bude pořizována na místě elektronicky, odpadá tedy ruční vypisování tiskopisů. Stále je však vyžadován vlastnoruční podpis k jeho dalšímu digitalizovanému zpracování. Při podání žádosti o e-OP bude pořízena digitální fotografie.

Povinnost zažádat o nový e-OP od 1.1. 2012 mají tedy tyto dvě skupiny občanů:

 • občané, kteří po 1.1.2012 dovrší věku 15 let a mají trvalý pobyt na území České republiky (platnost e-OP je 10 let),
 • občané, u nichž po 1.1.2012 nastane:
  - změna rodinného stavu
  - změna jména a příjmení nebo trvalého bydliště
  - pokud bylo nově přiděleno rodné číslo
  - skončí platnost OP z důvodu uplynutí doby v něm vyznačené
  - po ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení OP
  - po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

E-OP je nově možné pořídit pro osoby mladší 15-ti let (například jako cestovní doklad po EU) - prostřednictvím zákonného zástupce. Takový doklad bude mít platnost 5 let a podléhá správnímu poplatku 50,- Kč.

Zákon dále stanoví údaje uváděné v e-OP:
jméno (popřípadě jména), příjmení, pohlaví, rodné číslo, státní občanství, datum, místo a okres narození, adresa trvalého pobytu , číslo e-OP, datum vydání a skončení platnosti a označení úřadu, který jej vydal, digitální zpracování podoby občana a jeho zdigitalizovaný vlastnoruční podpis, strojově čitelná zóna, 2D kód

Rodinný stav a titul již nejsou povinným údajem a zapisují se na žádost občana.
Do e-OP již nelze zapsat děti do 18 let, manžela, manželku (popřípadě partnera, partnerku).


Stávající občanské průkazy zůstávají nadále v platnosti do doby v nich uvedené, pokud nenastane změna jakéhokoliv údaje v OP. Platný OP nelze vyměnit za e-OP bez čipu.

Občan je povinen požádat o nový OP - například z důvodu změny stavu, pobytu, skončení platnosti apod., do 15ti pracovních dnů od data změny.

Při převzetí e-OP bude občan zadávat  bezpečnostní osobní kód (BOK)

Bezpečnostní osobní kód je kombinací nejméně 4 a maximálně 10 číslic (obdoba PINu u platebních karet).
Bezpečnostní osobní kód si zvolí občan při převzetí občanského průkazu.
Bez zadání bezpečnostního osobního kódu nelze občanský průkaz předat.
Bezpečnostní osobní kód slouží k autentizaci při elektronické identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy.
Občan by si měl zvolit takové číslo, které si bude dobře pamatovat, protože po třetím chybném po sobě jdoucím zadání bezpečnostního osobního kódu se další možnost elektronické identifikace zablokuje. Odblokování provede na žádost držitele neprodleně kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností za správní poplatek 100 Kč.

Je-li občanský průkaz vydáván občanovi mladšímu 15 let, zvolí bezpečnostní osobní kód zákonný zástupce.Design By Macik