ARCHIV MUBPH.CZ

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czElektronické občanské průkazy

Informace k elektronickým EOP

Vydání prvního občanského průkazu

- rodný list
- další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů uvedených v žádosti

 
Po dovršení 15 let žádá každý občan osobně, nejdříve 2 dny před dovršením 15 let.

Je-li občan mladší 15 let, žádost podává oprávněná osoba spolu s dítětem.
Správní poplatek činí 50,-Kč

Oprávněná osoba 

 • zákonný zástupce
 • pěstoun
 • osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy
 • ředitel zařízení
 • opatrovník

Vydání nového občanského průkazu je občan povinen předložit:

 • dosavadní občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu

Při podání žádosti o e-op bude pořízena digitální fotografie.

Nepovinným údajem zapisovaným na žádost občana do občanského průkazu je:

 • označení absolventa vyšší odborné školy, titul absolventa vysoké školy nebo vědecká hodnost, občan je povinen předložit doklady o jejich získání
 • rodinný stav, partnerství 

 

Při ztrátě nebo odcizení občanského průkazu je občan povinen předložit:

 • potvrzení o občanském průkazu 
 • další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů uvedených v žádosti

 
Vydání prvního občanského průkazu po ukončení trvalého pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství je občan povinen předložit:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství
 • další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů uvedených v žádosti

Občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena, je povinen předložit:

 • rodný list
 • rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti k právním úkonům
 • občan. průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, jde-li o opatrovníka tak doklad o ustanovení opatrovníkem
 • další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů uvedených v žádosti

Opatrovník, který žádá o vydání občan. průkazu pro občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům, je povinen předložit :

 • - rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán
 • rozhodnutí soudu o zbavení občana způsobilosti k právním úkonům
 • případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu na žádost občana
 • doklad o ustanovení opatrovníkem

 

Občanovi se vydává potvrzení o občanském průkazu při:

a) ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu
b) zadržení neplatného občanského průkazu
c) nevydání občanského průkazu z důvodu nepředložení některého dokladu potřebného pro jeho vydání
d) odevzdání občan. průkazu z důvodu, že pozbyl státní občanství nebo ukončil trvalý pobyt na území ČR
e) odevzdání občan. průkazu za občana,  kterému byla rozhodnutím soudu omezena způsobilost k právním úkonům
f) odevzdání občan. průkazu nalezeného, po zemřelém nebo prohlášením za mrtvého

 

Ztráta občanského průkazu

Občan ztrátu občanského průkazu nahlásí neprodleně kterémukoli městskému úřadu nebo matričnímu úřadu. Občan obdrží potvrzení o občanském průkazu, které se vydává na dobu s platností 2 měsíců. Odcizení občanského průkazu nahlásí na Policii ČR.  

Za ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení občan. průkazu se platí správní poplatek 100,-Kč.

Při porušování zákona č. 328/1999 Sb. o občan. průkazech lze občanovi uložit pokutu do výše 10.000.-Kč.

 

Občanský průkaz se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti příslušnému úřadu.

Povinnosti občana:

 • občan je povinen převzít občanský průkaz osobně
 • za občana mladšího 15 let přebírá občanský průkaz oprávněná osoba.
 • za občana, kterému byla rozhodnutím soudu omezena způsobilost k právním úkonům, přebírá a převzetí občanského průkazu podepisuje opatrovník, jen v případě, že o jeho vydání požádal.
 • za občana, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům přebírá a podepisuje občanský průkaz opatrovník

 

Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 dnů, ode dne:

a) kdy došlo ke skončení platnosti občanského průkazu, ohlášením ztráty nebo odcizení
b) kdy obdržel oddací list
c) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství
d) po obdržení úmrtního listu manžela
e)  kdy nabylo právní moc rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popř. jména, příjmení,     nebo bylo přiděleno nové rodné číslo         
f) kdy došlo ke změně místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o   zrušení údaje o místu trvalého pobytu
g) kdy nabylo právní moc rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti k právním úkonům
h) kdy nabylo právní moc rozhodnutí soudu o uložení trestu zákazu pobytu 

Platnost dosavadních občanských průkazů:

Občanské průkazy vydané občanům narozeným před 1. lednem 1936 se nemusí měnit. Je důležité zkontrolovat správnost údajů – vyznačení státního občanství ČR a rodinný stav.Design By Macik