ARCHIV MUBPH.CZ

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czMěstský úřad mění svou organizační strukturu

Závěr roku 2011 zastihl bystřickou radnici v období velkých změn. V rámci několikaletého projektu "Zvýšení kvality řízení města Bystřice pod Hostýnem" změnil úřad od nového roku svou dosavadní organizační strukturu. Nepříznivá ekonomická situace při sestavování rozpočtu pro rok 2012 vedla k nelehkému rozhodnutí snížit počet zaměstnanců. A k vyšší efektivitě jsou jednotlivé odbory tlačeny i projektem tzv. benchmarkingu, což je vzájemné porovnávání činností a výkonů s jinými městy ČR. I když většina rozhodnutí a úprav se týká vnitřní práce úřadu, některé změny se od 2. ledna 2012 týkají i občanů.


Většina odborů, které slouží veřejnosti, je nově zařazena pod velký útvar služeb. Zde také došlo k největším změnám a přesunům pravomocí. Stavební úřad se nově jmenuje odbor územního plánování a stavebního řádu. Jak již název napovídá, pod tento odbor se sídlem v levém křídle předzámčí se přesouvá veškerá agenda týkající se územního plánování, zůstává původní činnost stavebního úřadu.

Odbor životního prostředí sídlící v pravém křídle předzámčí zahrnuje i státní památkovou péči a v kanceláři č. 16 nově vyřídíte požadavky týkající se záboru veřejného prostranství, umístění reklamy a všechny výjimky z dopravního značení. Odbor regionálního rozvoje byl ke konci roku zrušen a jeho pracovníci rozděleni do jiných odborů a oddělení, zejména do odboru vnitřní správy zabývajícího se správou městského majetku.

Odbor dopravně správní se sídlem ve dvoře radnice se kromě původních činností zabývá také údržbou místních komunikací, chodníků a správou veřejného osvětlení.

Obecní živnostenský úřad v budově na ul. 6. května zůstává bez větších změn, nově se bude zabývat komunikací s podnikatelskou veřejností.

Rozsáhlé změny zasáhly v lednu odbor sociálních věcí. Pod Úřad práce ČR přešly dávky sociální péče, tzv. agenda nepojistných sociálních dávek. Tři sociální pracovnice přecházejí v této souvislosti pod jiného zaměstnavatele a až na výjimku – dávky pomoci v hmotné nouzi zůstávají i nadále v kancelářích na svém původním místě, v 1. patře budovy bývalých jeslí na ulici 6. května 1612. Do odboru sociálních věcí nově patří všechny agendy státní správy i samosprávy ve školství, grantové řízení, opatrovnictví osob a také bytová problematika, tedy přijímání žádostí o přidělení bytu, změny majitelů, umisťování osob do DPS a později i do Centra pro seniory Zahrada, o. p. s.. Odbor má na starosti také proces komunitního plánování sociálních služeb v ORP Bystřice pod Hostýnem  a část původních sociálních agend (poskytování základního i odborného sociálního poradenství, agendu sociálně-právní ochrany dětí a výkon funkce sociálního kurátora).

Posledním odborem útvaru poskytování  služeb je odbor občanských záležitostí a kultury. Spadá pod něj matrika, agenda občanských průkazů a pasů, přestupkové řízení, organizace kulturních akcí (dveře č. 24) a podatelna městského úřadu. I zde dochází ve vztahu k veřejnosti ke změně – podatelna v 1. patře hlavní budovy úřadu bude otevřena od 8 do 12 hodin. Po zbylou část pracovní doby bude příjem a výdej pošty zajišťovat matrika v přízemí, dveře č. 7 a 8.
Vnitřní správu a správu městského majetku má na starosti odbor vnitřní správy sídlící částečně v 1. patře radnice, částečně v budově předzámčí.  Ztráty a nálezy se budou nadále hlásit ve dveřích č. 26.

O ekonomický chod města se bude stejně jako dosud starat finanční odbor ve 2. patře radnice, nově zde vyřídíte místní poplatek za zábor veřejného prostranství (dveře č. 30) a bude zde soustředěno veškeré vymáhání pohledávek města.

Strategické plánování a zodpovědnost za projekty bude mít odbor projektového řízení.

Útvar starosty ponese název odbor vnějších vztahů a zahrnuje činnosti tiskové mluvčí, vydávání Zpravodaje, správu městského webu, kancelář starosty a místostarostů a všechny zahraniční vztahy města. Patří sem i informační centrum se sídlem v předzámčí. Nově ve dveřích č. 22 vyřídíte i žádost o hlášení v městském rozhlase.

Kontrolní činnosti uvnitř úřadu bude nadále provádět útvar vnitřního auditu, který zahrnuje i krizové řízení.

V souvislosti s hledáním úsporných opatření opustilo úřad  celkem 13 zaměstnanců. Tři přecházejí jako zaměstnanci pod úřad práce v rámci celostátní akce. Dva úředníci odejdou do důchodu a nebude za ně přijímána náhrada, stejně jako za další dva pracovníky odcházející dohodou. Ostatní místa byla zrušena pro nadbytečnost. Všechny změny schválila městská rada a od 1. ledna 2012 nabyly účinnosti.

-jan-

 

 

 - bez popisu -

Projekt: „Zvýšení kvality řízení Města Bystřice pod Hostýnem“, reg. č.  CZ.1.04/4.1.01/53.00002. Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Na spolufinancování se podílí město Bystřice pod Hostýnem.Design By Macik