Archiv Zpravodaje

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czJeště o volbách aneb Jak pracují volební komise

Při posledních volbách, tentokrát přímé volbě prezidenta ČR, se objevilo vedle volebních lístků v jedné schránce také kritické konstatování, že složení volebních komisí je stále stejné. Je to tvrzení pravdivé. Ale proč tomu tak je, považuji za nutné vysvětlit.

Organizaci a průběh voleb do všech stupňů zastupitelských orgánů, včetně přímé volby prezidenta, upravují zákony. Ty, kromě jiného, přesně popisují, kdo může být členem okrskové volební komise (dále jen OVK), kdo jej může do komise navrhnout, dokdy tak musí učinit a jakou formou. Delegovat své zástupce do OVK tak mohou politické strany, politická hnutí, koalice a další subjekty, tak jak to vyplývá ze znění jednotlivých zákonů. Zákony také řeší situaci, kdy není naplněn minimální počet členů OVK, který stanovuje starosta. Tomu zákon svěřuje jmenování chybějících členů komise. Zákon také určuje lhůtu, do níž se musí OVK sejít na svém prvním zasedání, aby ze svých členů vylosovala předsedu a místopředsedu. OVK má mnoho důležitých úkolů a delegování zástupců různých politických stran, hnutí a jejich koalic má především zajistit demokratický, objektivní a formálně správný průběh, stanovení a vyhlášení výsledků voleb.


Práce členů OVK je zodpovědná, náročná a troufám si říci, že někdy též řádně únavná a stereotypní. Členové komise musí zodpovědně sledovat především oprávněnost voliče uplatnit své volební právo tím, že musí porovnat průkaz totožnosti voliče s údaji o trvalém pobytu v seznamu voličů, musí dbát, aby volič upravil hlasovací lístek na místě k tomu určeném, tedy za zástěnou, a pak jej v úřední obálce, kterou mu komise vydá, vhodil do volební schránky.


Hlavní a nejzodpovědnější činnost však čeká OVK po uzavření volebních místností. Nejprve musí členové zabezpečit a doložit všechny věci, které používali při volbách, aby nedošlo k jejich promíchání s obsahem volebních schránek. Ty může OVK otevřít až tehdy, když má všechny náhradní hlasovací lístky, nevydané úřední obálky a jiné písemnosti, například odevzdané voličské průkazy, odloženy mimo sčítací prostor. Teprve potom odpečetí velkou i přenosnou volební schránku a jejich obsah vysype a smísí. Z obsahu schránek vyloučí všechny nepatřičné předměty a spočítá odevzdané úřední obálky. Z nich potom vyjme hlasovací lístky. Posoudí jejich platnost. U každých voleb je hlasovací lístek jiný a jinak se upravuje. Jeho platnost může ovlivnit například to, že u komunálních voleb se okénka na seznamu kandidátů křížkují, u voleb do krajských zastupitelstev se kandidáti označují kroužkováním. Platné lístky se sečtou, neplatné se zapečetí a odloží stranou. Potom se platné lístky jeden po druhém prohlížejí, přednostní hlasy jednotlivých kandidátů se zaznamenávají do pomocných sčítacích archů.


Když OVK sečte všechny lístky a přidělené hlasy, vytvoří zápis o výsledku hlasování ve svém volebním okrsku, který potom její dva pověření zástupci odvezou do sídla obce s rozšířenou působností. Zde výsledky předají pracovníkům České statistického úřadu a ti je zkontrolují, zpracují a elektronicky zašlou do sídla Ústřední volební komise.


Tím však činnost OVK nekončí. Její členové musí veškerou volební agendu předepsaným způsobem zabalit, zapečetit a předat na příslušný obecní úřad v každé obci k archivaci. Do činnosti OVK spadá také upravení volební místnosti před zahájením voleb tak, jak to stanoví zákon, tzn. označením volební místnosti, popisem volebního okrsku a orientačními šipkami. Mezi povinnou výbavu volební místnost patří také vzory hlasovacích lístků, oznámení o odstoupení, popř. odvolání kandidátů, a další informace. Budova s volební místností musí být označena státní (při volbách do Evropského parlamentu unijní) vlajkou. Ve volební místnosti musí viset státní znak, musí v ní být umístěn alespoň jeden prostor na úpravu hlasovacích lístků, volební schránka velká a přenosná, nádoba pro odložení nepoužitých hlasovacích lístků, distribučních obálek a dalších písemností.


Když toto všechno členové OVK vykonají, pak teprve mají nárok na odměnu. Ta u předsedy OVK činí 1.600 Kč, u zapisovatele 1.500 Kč a člena 1.300 Kč za dvacet hodin čisté práce člena OVK, tedy bez sčítání volebních výsledků a bez přípravy a likvidace volebních místností. Celková doba práce člena OVK se tak může vyšplhat až na 28 hodin. Tam, kde může probíhat i druhé kolo voleb (u volby senátorů nebo volby prezidenta ČR), dostanou členové za stejnou práci příplatek 200 Kč, takže předseda za dva víkendy dostane 1.800 Kč, zapisovatel 1.700 Kč a člen 1.500 Kč celkem.


Není proti divu, že strany delegující své zástupce a jejich náhradníky nemají často dost lidí. Do OVK nominují své osvědčené členy nebo sympatizanty. Navíc si mohou určit, do kterých OVK své zástupce delegují. I díky této praxi se OVK stávají po čase sehranými týmy, jejichž jednotliví členové mají v činnosti komise svá pevná místa a úkoly. Ochotu členů OVK k práci v těchto volebních orgánech je potřeba vyzdvihnout a ocenit. Musí to být lidé vyrovnaní, schopní dlouhého soustředění a pracovního úsilí. Náročnost úkolů a dlouhé pracovní vypětí vyžaduje pro práci v OVK lidi spíše mladší, flexibilní a obětavé.


Neskončí-li současná vláda předčasně svůj mandát, byly volby prezidenta republiky letošními posledními volbami. Zato rok 2014 bude rokem „supervolebním“. Čekají nás totiž hned troje volby, a to do obecních zastupitelstev, do Parlamentu ČR a do Evropského parlamentu. Přejme si, aby se našlo dost obětavých a ochotných lidí, kteří se uvolí přijít do OVK odpracovat nevděčnou, nezáživnou a špatně honorovanou práci ve prospěch nás všech. 
    
PaMDesign By Macik