ARCHIV MUBPH.CZ

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czÚtvar interního auditu

Útvar interního auditu představuje nezávislou hodnotící funkci ustavenou v rámci organizace s cílem poskytovat jí služby formou posuzování a hodnocení jejích činností.

V rámci útvaru interního auditu zajišťuje krizové řízení  - souhrn řídících činností a postupů města a městského úřadu zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové  situace a jejich řešení, nebo ochranou kritické infrastruktury.  

 

Vedoucí útvaru

Bc. Holubová Veronika

E-mail: holubova@mubph.cz

Telefon: 573 501 921

Budova: Radnice - Masarykovo nám. 137, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 32

Vykonávané činnosti

 • ověřuje, zda údaje, vykázané ve finančních, účetních a jiných výkazech věrně zobrazují majetek, zdroje jeho financování a hospodaření (finanční audit),
 • prověřuje a hodnotí systém zajištění příjmů, včetně vymáhání pohledávek, financování činnosti města a zajištění správy veřejných prostředků (audit systémů),
 • zkoumá hospodárnost, efektivnost a účelnost operací, i přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému (audit výkonu), dohlíží na dodržování právních předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky,
 • dohlíží na dodržování vnitřních předpisů a usnesení orgánů veřejné správy při hospodaření s veřejnými prostředky,
 • koordinuje práce na uplatňování metod kvality ve veřejné správě (benchmarking),
 • dohlíží na zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem, nehospodárnému, neúčelnému a neefektivnímu nakládání nebo trestnou činností,
 • dohlíží na to, zda řídící kontrola včas a spolehlivě informuje přímé nadřízené o nakládání s prostředky, o prováděných operacích, o jejich průkazném účetním zpracování za účelem účinného usměrňování činnosti města jako orgánu veřejné správy,
 • dohlíží na hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy,
 • provádí následnou veřejnosprávní kontrolu,
 • předkládá návrhy na střednědobý a roční plán jednotlivých auditů,
 • sleduje a vyhodnocuje výsledky finanční kontroly stanovené orgánem veřejné správy a při zjištění nedostatků neprodleně přijímá konkrétní opatření k nápravě, jakož i systémová opatření, která mají za cíl předcházet a včas odhalovat nesprávné operace a jejich příčiny,
 • zajišťuje konzultační činnosti a metodickou činnost v oblasti kontroly,
 • prověřuje účinnost vnitřního kontrolního systému,
 • prověřuje minimálně jednou ročně vnitřní kontrolní systém příspěvkových organizací zřizovaných městem
 • Zajišťuje spolupráci s jednotkami sboru dobrovolných hasičů města Bystřice pod Hostýnem
 • Sestavuje rozpočet útvaru interního auditu
 • zpracování účetnictví Svazku obcí pro hospodaření s odpady

Bc. Hrušková Lenka

Pracovní zařazení: referent

E-mail: hruskova@mubph.cz

Telefon: 573 501 921

Budova: Radnice - Masarykovo nám. 137, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 32

Vykonávané činnosti

 •  manažer kvality odpovídá za:
 • kvalifikovaný a profesionální výkon správy zavedeného systému kvality řízení ve městě a MěÚ. prostřednictvím popsaných procesů. Kordinuje týmy kvality řízení a podílí se na tvorbě standardů kvality,
 • výkon procesních auditů – nalézání shod či neshod činností města a zaměstnanců MěÚ s popsanými procesy
 • sjednocení procesního řízení do oblasti personalistiky požadavky systemizovaných míst, náplň práce vyplývajících z jednotlivých procesů na konkrétní systemizované místo
 • zavedení controlingu v jednotlivých procesech, jejich správa nastavení produktů vyplývajících z procesního řízení, jejich správa; nastavení výkonů v rámci identifikovaných produktů (tzn. přiřazení jednotky času, potřebné k zajištění jednotky produktu)
 • nastavení rizik v jednotlivých procesech, jejich správu, analýzu, hodnocení; nastavení správy vyhodnocených rizik, evidence opatření ke snižování identifikovaných rizik
 • realizace metody kvality řízení – organizaci, plánování, koordinaci a metodické usměrňování výkonu benchmarkingových vzdělávacích a konzultačních služeb v rámci Benchmarkingové iniciativy 2005.
 • objektivní informování vedoucího útvaru interního auditu o auditované činnosti orgánu veřejné správy, o všech zjištěních.  manažer kvality je povinen:
 • poskytovat pouze takové služby, pro které má nezbytné znalosti, zkušenosti a schopnosti,
 • zachovávat obezřetnost a diskrétnost při používání a ochraně informací získaných v průběhu procesních auditů a mlčenlivost o všech skutečnostech zjištěných v průběhu výkonu procesních auditů,
 • postupovat při výkonu procesních auditů produktivně, systematicky a s jasnou představou, čeho je třeba dosáhnout pro objektivní a úplné prověření a vyhodnocení vybraného vzorku uskutečňovaných operací a fungování řídící kontroly, a to při dodržení největší možné míry respektu k zájmům auditovaných útvarů na plynulém a bezporuchovém zajišťování činnosti města,
 • zabezpečit veškeré potřebné podklady pro zprávu o výsledcích z vykonaného procesního auditu, dokladování zjištění a z nich vyplývající závěry a navazující doporučení, jakož i veškerou vlastní dokumentaci a učinit všechna nezbytná opatření proti jejich jakémukoliv zneužití nepovolanou osobou. Závěry musí manažer kvality doložit dostatečnými důkazy a odůvodněním,
 • postupovat při své činnosti a ve vztazích uvnitř orgánu veřejné správy tak, aby nebyla narušena jejich nezávislost a objektivita,
 • archivovat veškerou dokumentaci a pracovní materiály z jimi vykonaných procesních auditů v souladu se spisovým a skartačním řádem,
 • upozorňovat vedoucího útvaru interního auditu na nežádoucí skutečnosti a rizika, která ovlivňují nebo v budoucnosti mohou ovlivňovat činnost orgánu veřejné správy,
 • udržovat a rozšiřovat svou odbornou kvalifikaci účastí na všech formách vzdělávání organizovaných orgánem veřejné správy a rozvíjet znalosti a dovednosti v oborech nezbytných pro vykonávání auditů,
 • vykonávat auditorské práce s náležitou profesionální péčí a přitom dodržovat vysokou úroveň chování a jednání v souladu s Etickým kodexem orgánu veřejné správy.  manažer kvality zabezpečuje:
 • spolupráci při tvorbě vnitřních předpisů města, tj. směrnic a procesů, a vede jejich evidenci, ve spolupráci s ostatními odbory zajišťuje jejich aktualizaci a po formální stránce jejich jednotnost.
 • jiné úkony, které jsou nezbytné k zajištění funkce procesního auditu.  manažer kvality je oprávněn:
 • vyžadovat informace o veškerých skutečnostech souvisejících se zkoumanou činností od organizačního útvaru orgánu veřejné správy, v němž je vykonáván procesní audit a dalších organizačních útvarů orgánu veřejné správy, které disponují nebo mohou disponovat informacemi týkajícími se předmětu auditu, procesu jeho přípravy nebo okolností spojených s vykonáváním tohoto auditu,
 • vstupovat při výkonu procesního auditu na jednotlivá pracoviště orgánu veřejné správy a zde nahlížet do písemných podkladů, písemné dokumentace, databází automatizovaných informačních systémů, které obsahují informace týkající se předmětu auditu, účetnictví orgánu veřejné správy nebo jeho vedení a ostatních agend vedených pomocí prostředků výpočetní techniky v příslušném režimu logické ochrany (přístupová práva k prohlížení údajů),
 • vyžadovat v souvislosti s vykonávaným procesním auditem ústní nebo písemná vysvětlení vedoucích a ostatních zaměstnanců orgánu veřejné správy ke zkoumané činnosti a ke zjištěným skutečnostem,
 • jednat se všemi vedoucími a ostatními zaměstnanci orgánu veřejné správy bez ohledu na jejich postavení v hierarchii řízení orgánu veřejné správy,
 • vyhotovovat fotodokumentaci, videozáznamy, opisy, popřípadě výpisy z originálních dokladů a získávat nezbytná data z automatizovaných informačních systémů v tištěné podobě popř. kopie databází případně dalších souborů v elektronické podobě (pokud to nevylučuje zvláštní právní předpis, například zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů),
 • odebrat v odůvodněných případech originály dokladů, u kterých hrozí nebezpečí jejich ztráty nebo zneužití; převzetím dokladů proti \\\\\\\"Potvrzení o převzetí originálů dokladů\\\\\\\" vzniká útvaru interního auditu povinnost tyto doklady řádně ochraňovat a zabránit přístupu nepovolaných osob k nim,
 • vstupovat v příslušném režimu logické ochrany do všech automatizovaných informačních systémů orgánu veřejné správy při výkonu monitorovací funkce útvaru interního auditu,
 • vyžadovat od vedoucího zaměstnance odpovědného za řízení činnosti auditovaného organizačního útvaru zajištění součinnosti a vytvoření podmínek pro řádné vykonání auditu.Design By Macik