ARCHIV MUBPH.CZ

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czOdbor životního prostředí

Vedoucí odboru

MVDr. Jedonová Hana

E-mail: jedonova@mubph.cz

Telefon: 573 501 946

Budova: Předzámčí - Pod Platany 2, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 14


Ing. Oslzla Milan

Pracovní zařazení: referent

E-mail: oslzla@mubph.cz

Telefon: 573 501 943

Budova: Předzámčí - Pod Platany 2, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 12

Vykonávané činnosti

 • uděluje souhlasy s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (trvalé, dočasné odnětí) o výměře do 1 ha
 • uděluje souhlasy k návrhům regulačních plánů a územně plánovacích podkladů vycházejících ze schválených územních plánů obce
 • uděluje souhlasy k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest, pokud mají být jejich trasou dotčeny pozemky ZPF
 • vydává rozhodnutí o uložení odvodů za dočasné, trvalé odnětí ze ZPF (zemědělský půdní fond)

Myslivost, rybáři, záchytné kotce pro psy

Ing. Glíž Martin

Pracovní zařazení: referent

E-mail: gliz@mubph.cz

Telefon: 573 501 945

Budova: Předzámčí - Pod Platany 2, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 11

Vykonávané činnosti

 • vydává rybářské a lovecké lístky
 • správa záchytného kotce pro psy
 • ochrana zvířat proti týrání

Odpady, ochrana ovzduší

Liška Vladimír

Pracovní zařazení: referent

E-mail: liska@mubph.cz

Telefon: 573 501 958

Budova: Předzámčí - Pod Platany 2, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 10

Vykonávané činnosti

 • vydávání souhlasů k nakládání s nebezpečnými odpady
 • evidence množství odpadů od fyzických osob oprávněných k podnikání a právnických osob
 • evidence přepravních lístků nebezpečných odpadů
 • odpadové hospodářství města
 • ochrana ovzduší

Ochrana přírody

Ing. Svačina Tomáš

Pracovní zařazení: referent

E-mail: svacina@mubph.cz

Telefon: 573 501 947

Budova: Předzámčí - Pod Platany 2, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 17

Vykonávané činnosti

 • vydává povolení ke kácení dřevin , omezení nebo zákaz kácení dřevin
 • vyhlašuje památné stromy a jejich ochranná pásma, zajišťuje jejich ochranu, popřípadě ruší jejich ochranu a uděluje souhlas k jejich ošetřování
 • vydává závazná stanoviska k zásahům do významných krajinných prvků
 • vydává souhlasy ke zřizování či rušení účelových komunikací, stezek a pěšin
 • vymezuje a hodnotí místní systém ekologické stability
 • ukládá pokuty za přestupky podle § 87 odst. 1 zákona a za protiprávní jednání podle § 88 odst. 1. zákona
 • vydává závazná stanoviska k zásahům do významných krajinných prvků, k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha, k výstavbě lesních cest a svážnic
 • vydává souhlas k umísťování a povolování staveb, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz
 • vyhlašuje přechodně chráněné plochy, vede přehled údajů o stavu a vývoji přírodního prostředí - k tomuto účelu vytvořena databáze objektů ochrany přírody a základy geografického informačního systému
 • závazná stanoviska k územním plánům

Státní památková péče, zábor veřejného prostranství

Ing. Navrátilová Dagmar

Pracovní zařazení: referent

E-mail: navratilova@mubph.cz

Telefon: 573 501 959

Budova: Předzámčí - Pod Platany 2, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 16

Vykonávané činnosti

 • výkon státní památkové péče - ochrana památek ve správním obvodu ORP Bystřice pod Hostýnem, řízení o vydání závazného stanoviska k obnově nemovitých a movitých kulturních památek.
 • agenda stran udělování souhlasů města s umístěním sjezdů, přípojek apod. staveb na pozemcích Města Bystřice pod Hostýnem, resp. udělování ostatních souhlasů dle z pověření Rady města Bystřice a Organizačního řádu ze dne 11.1.2012, čl.22, odst.2 písm. g)
 • správní řízení o povolení překopů chodníků a místních komunikací
 • správní řízení o povolení záborů a užívání veřejného prostranství (dočasné uskladnění stavebního materiálu, umístění kontejneru, lešení, zábory zboží před obchodem, zřízení předzahrádky, posezení s občerstvením), prodej z automobilů, dočasné umístění prodejního stánku, různých atrakcí, apod.
 • vyhrazení parkovacích míst, placená stání, výjimky z DZ
 • zpoplatnění reklamních ploch a záboru veřejného prostranství

Státní správa lesů

Mgr. Koudelka Radmil

Pracovní zařazení: referent

E-mail: koudelka@mubph.cz

Telefon: 573 501 945

Budova: Předzámčí - Pod Platany 2, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 11

Vykonávané činnosti

 • vydává souhlasy k vydávání územních rozhodnutí ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa
 • provádí odnětí pozemků z pozemků určených k plnění funkcí lesa
 • provádí prohlášení pozemků za pozemky určené k plnění funkcí lesa
 • uděluje souhlas k dělení pozemků určených k plnění funkcí lesu, jejichž výměra klesne pod 1 ha
 • vydává rozhodnutí v pochybnosti zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesu
 • vydává vlastnické separáty lesní hospodářské osnovy
 • vydává koordinovaná závazná stanoviska k projektům

Vodní hospodářství

Ing. Kubějová Michaela

Pracovní zařazení: referent

E-mail: kubejova@mubph.cz

Telefon: 573 501 953

Budova: Předzámčí - Pod Platany 2, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 15

Vykonávané činnosti

 • vydává povolení k nakládání s podzemními a povrchovými vodami,
 • vydává stavební povolení k vodním dílům,
 • vydává souhlasy a vyjádření ke stavbám či zařízením, které mohou ovlivnit vodní poměry,
 • vydává povolení k vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace,
 • povodňová ochrana,
 • schvaluje manipulační řády,
 • schvaluje havarijní plány
 • zastupuje vedoucího odboru

Vodní hospodářství

Mgr. Řičánková Silvie

Pracovní zařazení: referent

E-mail: ricankova@mubph.cz

Telefon: 573 501 953

Budova: Předzámčí - Pod Platany 2, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 15

Vykonávané činnosti

 • vydává povolení k nakládání s podzemními a povrchovými vodami,
 • vydává stavební povolení k vodním dílům,
 • vydává souhlasy a vyjádření ke stavbám či zařízením, které mohou ovlivnit vodní poměry,
 • vydává povolení k vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace,
 • povodňová ochrana,
 • schvaluje manipulační řády,
 • schvaluje havarijní plány
 • zastupuje vedoucího odboru

Vodní hospodářství, veřejná zeleň

Ing Holcová Táňa

Pracovní zařazení: referent

E-mail: holcova@mubph.cz

Telefon: 573 501 953

Budova: Předzámčí - Pod Platany 2, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 15

Vykonávané činnosti

 • vydává povolení k nakládání s podzemními a povrchovými vodami,
 • vydává stavební povolení k vodním dílům,
 • vydává souhlasy a vyjádření ke stavbám či zařízením, které mohou ovlivnit vodní poměry,
 • vydává povolení k vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace,
 • povodňová ochrana,
 • schvaluje manipulační řády,
 • schvaluje havarijní plány
 • vyřizování podání občanů – zeleň
 • péče o veřejnou zeleň
 • kontrola dětských hřišťDesign By Macik