ARCHIV MUBPH.CZ

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czFolklór a tradice

Z etnogafického hlediska patří Bystřice pod Hostýnem do tzv. přechodové oblasti Hostýnského Záhoří. Tato oblast se rozprostírá dále na severovýchod a je předělem mezi Hanou a Valašskem. I přes toto zařazení je dnešní Bystřice pod Hostýnem považována za centrum spíše valašského folklorního hnutí.

Bystřice a počátky valašského folklórního hnutí

 VSPT Rusava v roce 1956
 VSPT Rusava v roce 1956
Doklady o tom, že valašská kultura má v tomto malebném městě na úpatí sv. Hostýna hluboké kořeny, existují a mají reálný historický základ. Podle historických pramenů  byl valašský vliv v Bystřici zřejmý již v minulosti a mnohdy byla dokonce východní část bystřického panství či samotný Hostýn považovány za součást Valašska.

Tento trend je pak v Bystřici velmi patrný, obzvláště pak v novodobých dějinách, kdy se vznikem folklorních souborů a oživení a umělého udržování lidových tradic začal do Bystřice od poloviny minulého století silně pronikat a postupně se rozšiřovat rusavský folklor. Významnou roli při tomto procesu samozřejmě sehrála nejen obliba a přitažlivost valašského folkloru, ale zejména vzájemné sousedství, které trvá již několik století a bezpochyby významně ovlivnilo a dosud ovlivňuje život nejen v těchto dvou lokalitách, ale vlastně v celém podhostýnském regionu.

I když šlo vlastně o jakýsi umělý „vývoz“ valašského folkloru do původně nevalašských částí tohoto teritoria, přesto nelze tvrdit, že by šlo o něco násilného a nepřirozeného. Právě naopak. Rusavský folklor se stal spojovacím článkem, který v  této umělecko-kulturní rovině propojil celý region ve snaze zachránit zcela jedinečné dědictví obce Rusavy pro budoucí generace.

Valašský folklor

Vliv valašské a rusavské kultury na Bystřici dokládá i působení hned několika folklorních těles čerpajících z dochovaných tradic Moravského Valašska a obce Rusavy.

Taneční soubory

Nejznámějším z nich je Valašský soubor písní a tanců Rusava, který zde působí již od roku 1953. Soubor se každoročně prezentuje na vystoupeních v okolí, na přehlídkách v celé republice a pravidelně reprezentuje své město na festivalech v zahraničí. V Bystřici pod Hostýnem pořádá mezinárodní festival s názvem "Na rynku v Bystřici", oblíbené jsou jeho valašské bály, přehlídky a besedy věnované významným osobnostem, výročím a zvycím kraje. Činnost souboru přibližuje bystřickým občanům krásu valašské lidové kultury, písní, tanců a tradic obce Rusavy.

Dětský valašský soubor Malá Rusava vznikl v roce 1958, pět let po vzniku „velké“ Rusavy. Impulsem k jeho založení byla potřeba rozšíření členské základny Rusavy z řad mladých tanečníků a vybudování vhodného prostředí pro jejich uměleckou přípravu. Postupem času se Malá rusava osamostatnila a dnes pracuje nejen se školními dětmi, ale stále více se zaměřuje i na dospívající mládež.

Dětský soubor Rusavjánek vznikl při mateřské škole v Palackého ulici v Bystřici pod Hostýnem začátkem 80. let 20. století. Tento sobor pro nejmladší děti však bohužel po cca 10 ltech aktivní činnosti zanikl. Na jeho činnost se pokouší navázat dětský soubor Píšťaličky, který je určený pro nejmenší děti a vnikl v roce 2008.

Valašské cimbálové muziky

Cimbálová muzika Rusava je nejstarší z bystřických cimbálových muzik. Byla založena současně s tanečním souborem Rusava v r. 1953. Původně kmenová muzika souboru se počátkem 90. let osamostatnila a dnes doprovází Valašský soubor písní a tanců Rusavjan z Rusavy.

Známá je i mladá cimbálová muzika Bukovinka, která byla založena Ing. Pavlem Malíkem v roce 1995. Později se realizovala v rámci souboru Malá Rusava. V současnosti má je CM Bukovinka doprovodným tělesem VSPT Rusava.

Cimbálová muzika Voděnka je dnes nejmladší bystřickou cimbálovou muzikou. Zastoupila dospívající CM Bukovinku a v současnosti (2010) je kmenouvou muzikou dětského souboru Malá Rusava.

Také cimbálová muzika Bystřica, má za sebou poměrně pestrou historii. Dnes s tanečními soubory spolupracuje jen okrajově a věnuje se spíše samostatné činnosti.


Odkazy:Design By Macik