Archiv Zpravodaje

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czPodhoran – situace se nemění

Projednání nabídky společnosti Hotel Podhoran, s. r. o., na odkoupení budovy hotelu Podhoran, jeho movitého vybavení a souvisejících pozemků bylo hlavním bodem jednání Zastupitelstva města Bystřice pod Hostýnem v pondělí 25. srpna 2014. Jednání se uskutečnilo za přítomnosti 16 zastupitelů, asi stovky občanů a několika zástupců médií v sále Společenského domu Sušil.

Diskusi o nabídce předcházela obsáhlá prezentace faktů shrnujících vývoj situace a všechny kroky, které město podniklo od obdržení první nabídky na odkup až do současnosti, hovořilo se také o provozně dispoziční studii případné využitelnosti objektu zpracované Ing. arch. Ladislavem Pastrnkem, o nákladech na případné stavební úpravy, možnostech financování, příjmech a předpokládaných výdajích, o dopadu případné koupě objektu na akční plán města a očekávaném vývoji legislativy. Nejdéle se diskutovalo o ocenění nemovitosti, které zpracovala brněnská firma STATIKUM, s. r. o., znalecký ústav zapsaný Ministerstvem spravedlnosti ČR. Firmu město vybralo na základě nejlepší nabídky vzešlé z poptávkového řízení, v němž bylo osloveno 13 odhadců, z toho tři znalecké ústavy. Cena nemovitosti byla s použitím komparativní metody stanovena na 19.065.000 Kč. Zastupitelé dostali také dvě pracovní verze odhadu obvyklé ceny nemovitosti, které si vyžádal zastupitel Ing. Jan Pořízka od Ing. Jaroslava Fojtů a Ing. Zdeňka Havránka. Tito odhadci stanovili cenu nemovitosti s využitím jiných metod na 8.000.000 Kč. Nejednalo se však o oficiální znalecké posudky s doložkou, pouze o odhady ceny obvyklé. Jak vzešlo z diskuse, všichni zpracovatelé trvají na správnosti svých materiálů.

Další diskuse se vedly o smyslu ankety Podhoran – zastupitel Ing. Jan Pořízka se k ní vyjádřil kriticky, zastupitelé Jiří Ott a Jiří Vodák anketu podpořili. Pokud jde o případné využití objektu Podhoran, někteří diskutující by uvítali spíše komerční využití (ve městě chybí ubytovací kapacity), nikoliv přebudování horních pater hotelu na kanceláře městského úřadu. Někteří diskutující vyjádřili své špatné zkušenosti z bezprostředního kontaktu s ubytovanými z Podhoranu a poukazovali na nutnost problém řešit, dokud je čas. Jiní shledávají Bystřici s Romy bezpečnější, protože se zintenzivnily policejní hlídky.  Další z občanů, který v diskusi vystoupil, uvedl, že v případě bývalého hotelu Podhoran degradovaného na ubytovnu jde sice o peníze, ale i o to, co se nachází na bystřickém centrálním náměstí. Tolikrát zdůrazňovaná návratnost, to mohou podle jeho názoru být i spokojení občané, kteří se ve svém městě cítí dobře, a turisté, kteří se rádi ve městě zastaví. K tomuto názoru se přidal také zastupitel Jiří Ott. Jiný diskutující uvedl, že město hotel nepotřebuje, a pokud na něj nemá prostředky, není třeba ho kupovat. K tomuto názoru se přiklonil i zastupitel Mgr. Stanislav Malant.


Diskusi uzavřel starosta města Zdeněk Pánek. Poukázal na to, že během posledních tří let se k horšímu změnilo i klima ve městě a mezilidské vztahy. Uvedl, že v případě Podhoranu jde zejména o to, vyřešit mnohostranný problém, který město trápí. Sám je pro koupi objektu za přijatelnou cenu. Radní vzhledem k zákonné povinnosti nabývat majetek za cenu obvyklou a k existenci odhadů v cenovém rozpětí od 8 do 19 milionů Kč doporučili zastupitelstvu koupit Podhoran za maximální cenu 15 mil. korun.


Dvanácti hlasy (tři hlasy proti, jeden zastupitel se zdržel hlasování) pak Zastupitelstvo města Bystřice pod Hostýnem přijalo návrh usnesení, v němž ukládá Městskému úřadu Bystřice pod Hostýnem připravit návrh úpravy akčního plánu a rozpočtového opatření, kterými budou zajištěny výdaje na odkoupení budovy č. p. 136 stojící na pozemku parc. č. st. 217, jejího movitého vybavení a pozemků parc. č. st. 217 o výměře 1 177 m2 a parc. č. 3071 o výměře 59 m2, vše v k. ú. Bystřice pod Hostýnem do výše 15.000.000 Kč. Dále zastupitelstvo uložilo MěÚ Bystřice pod Hostýnem zpracovat zadávací řízení na poskytovatele úvěru určeného na krytí výdajů souvisejících s odkupem objektu Podhoranu a přilehlých pozemků. O případném úvěru však již podle slov starosty města rozhodne nové zastupitelstvo.


Na otázku reportéra ČT1, položenou bezprostředně po jednání, zda by nabídku města ve výši 15 milionů korun akceptoval, odpověděl jednatel společnosti Hotel Podhoran Radovan Křemeček záporně.
-red-Design By Macik