ARCHIV MUBPH.CZ

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czZměny v registru vozidel od 1.1. 2015

Nový rok 2015 přináší důležité změny, které se budou týkat nejen registrace vozidla, dočasného vyřazení vozidla a vozidla v převodu. Od 1. ledna 2015 vstupuje v účinnost novela zákona č.  239/2013, kterou se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Registrace na úřadě původního vlastníka

U registrace vozidla, bude platit zásada „třikrát jedna“ – jeden registr vozidel, jedna žádost a jeden úkon. Prodávající a kupující si mohou zvolit jednu z variant, buď mohou přijít na registrační místo oba dva společně, nebo zplnomocnit jeden druhého nebo mohou zplnomocnit třetí osobu. Nově musí být plná moc úředně ověřená. Vše bude spočívat na dohodě mezi prodávajícím a kupujícím. Doposud se vozidlo odhlásilo na původním registračním místě, a následně si je nový provozovatel zaregistroval v místě svého trvalého pobytu. Nově se odhlášení a registrace uskuteční na registru vozidel v místě trvalého pobytu původního vlastníka vozidla. Ke změně vlastníka nebo provozovatele tedy dojde současně. Vlastník vozidla je povinen provést registraci vozidla do 10ti pracovních dnů a to stejně i jakoukoliv jinou změnu. Zároveň se k žádosti dokládá evidenční kontrola nově s platností 14ti pracovních dnů. Jestliže při změně vlastníka nebo provozovatele dojde ke změně místní příslušnosti úřadu, tak opět dojde k registraci na úřadě původního vlastníka.

Dočasně vyřazená vozidla

U dočasně vyřazeného vozidla, nově „vyřazeného vozidla“ bude platit zásada, že vozidla, která jsou dočasně vyřazena z provozu (tzn. RZ„ byly uloženy do depozita) v období do 30. 6. 2013, tzn., že doba dočasného vyřazení  přesáhla 18 měsíců je vlastník takového vozidla povinen nahlásit místně příslušnému registračnímu místu adresu místa, kde je silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití. Vlastník vozidla je povinen tak učinit do 31. 12. 2015.   Pokud tak neučiní, takové vozidlo úředně zanikne, a nebude je už možné znovu přihlásit.  U dočasně vyřazených vozidel v období od  1. 7. 2013, tzn., že doba dočasného vyřazení  nepřesáhla 18 měsíců je vlastník vozidla povinen nahlásit místně příslušnému registračnímu místu adresu místa, kde je silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití. Vlastník vozidla je povinen tak učinit do 31. 12. 2015.  Za nesplnění své zákonné povinnosti může být v těchto případech uložena sankce formou pokuty až do výše 50.000,- Kč. 

Vozidla ze zahraničí

Vozidlo dovezené ze zahraničí bude rovnou registrováno, končí vystavení tzv. čistopisu – schválení technické způsobilosti. Technická způsobilost vozidel dovezených ze zahraničí se neschvaluje.

Přechodná ustanovení

  • vozidla na čistopisech musí být do 30.6. 2015 zaregistrována
  • vozidla v polopřevodu musí mít do 30.6. 2015 dokončený převod – po uplynutí této lhůty bude systémem proveden zánik vozidla bez možnosti zpětné registrace
  • vozidla v polopřevodu v době depozita musí mít do 30.6. 2015 dokončený převod – po uplynutí lhůty bude systémem proveden zánik vozidla bez možnosti zpětné registrace
  • pokud vlastník – provozovatel u dočasně vyřazených vozidel k 30.6. 2013 neučiní do 31.12. 2015 oznámení účelu využití a místě uložení vozidla – bude systémem proveden zánik vozidla bez možnosti zpětné registrace
  • Plné moci – v případě zastupování, provádění změny vlastníka, převodu musí být plná moc od 1.1. 2015 úředně ověřena. V případě zastupování provádění ostatních změn ( zápis tažného zařízení, změna barvy, druhopisy TP, ORV a jiné ), plné moci nemusí být úředně ověřeny.

 

Případné dotazy zodpoví pracovníci registru vozidel na tel. 573 501 960.

 

Bc. Jaroslav Šenkyřík
Vedoucí dopravně správního odboru MěÚ
 

 Design By Macik