ARCHIV MUBPH.CZ

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czZměna sazby poplatku za odpad pro rok 2015

Zastupitelstvo města Bystřice pod Hostýnem schválilo dne 11.prosince 2014 novou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „místní poplatek za komunální odpad“), a to s účinností od 1.ledna 2015.

Schválené změny:

  • poplatek za odpad se zvyšuje od 1.ledna 2015 o 48 Kč, tedy ze stávajících 444 Kč na 492 Kč ročně,

  • je rozšířeno osvobození od poplatku pro klienty Centra pro seniory Zahrada, kteří jsou zde v příslušném kalendářním roce umístěni a mají trvalý pobyt na území města Bystřice pod Hostýnem,

  • dále je rozšířena úleva od placení poplatku ve výši 50 % pro vlastníky stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a zároveň mají všichni vlastníci trvalý pobyt na území města Bystřice pod Hostýnem. Úleva je ve výši 246 Kč.

 

Nadále jsou v platnosti následující osvobození a úlevy:

Od poplatku jsou osvobozeni:

a) poplatníci, kteří v roce, za který se platí poplatek, nedovrší 1 rok věku, nebo
b) poplatníci, kteří v roce, za který se platí poplatek, přesáhnou 85 let věku, nebo
c) poplatníci, kteří jsou držiteli průkazu ZTP/P.

Od poplatku jsou dále osvobozeni poplatníci dle čl. 2 odst. 1 písm. a)1, kteří se v roce, za který se poplatek platí, fakticky zdržují nejméně 10 kalendářních měsíců mimo území města z důvodu pobytu:

a) v léčebně dlouhodobě nemocných, nebo
b) v ústavu sociální péče, nebo
c) mimo území České republiky, nebo
d) ve vyšetřovací vazbě, případně výkonu trestu,

pokud o osvobození požádají a délku pobytu mimo území města a jeho důvod prokazatelně doloží správci poplatku nejpozději do dne splatnosti poplatku za daný rok.

Od poplatku jsou dále osvobozeni poplatníci, kteří mají pobyt v Bystřici pod Hostýnem v ulici Cihelna.

Poplatník, který v roce, za který se platí poplatek, nedovrší 6 let věku, nebo který v roce, za který se platí poplatek, přesáhne 75 let věku, platí v daném roce poplatek v poloviční výši sazby, tedy 246 Kč.

 

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný ve dvou stejně velkých splátkách splatných k 31. 5. a k 30. 9. příslušného kalendářního roku. Poplatník může poplatek uhradit i jednorázovou platbou v prvním uvedeném termínu.

Platné znění nové obecně závazné vyhlášky za komunální odpad naleznete na webových stránkách města
Bystřice pod Hostýnem: http://www.mubph.cz/clanek.php?id=3180

 

V případě dotazů se můžete obracet na finanční odbor, oddělení správy daní a poplatků:

tel.: 573 501 951 – Rokosová Martina, Krištůfková Pavla.Design By Macik