ARCHIV MUBPH.CZ

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czNové možnosti čerpání dotací v oblasti životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo v dubnu avizované první výzvy k podávání žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Žádosti budou přijímány od 14. srpna na projekty v oblastech čistota vody, kvalita ovzduší, zpracování odpadu a ochrana přírody. V prvních výzvách je pro žadatele připraveno 9 miliard korun.

Státní fond životního prostředí aktualizoval Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v  Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020. Aktuálně platnou verzi Pravidel ke dni 19. června 2015 č. 3 s můžete stáhnout ZDE

Žádosti o podporu přijímá Státní fond životního prostředí ČR, v případě prioritní osy 4 pak Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Podporované oblasti

prioritní osa 1 - čistota vody

Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

 • 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
 • 1.2 - Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství
 • 1.3 - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
 • 1.4 - Podpořit preventivní protipovodňová opatření

 

prioritní osa 2 - kvalita ovzduší

Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

 • 2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek
 • 2.2 - Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním znečišťujících látek
 • 2.3 - Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a meteorologických aspektů

 

prioritní osa 3 - zpracování odpadu

Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

 • 3.1 - Prevence vzniku odpadů
 • 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
 • 3.3 - Rekultivace staré skládky
 • 3.4 - Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže
 • 3.5 - Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení

 

prioritní osa 4 - ochrana přírody

Ochrana a péče o přírodu a krajinu

 • 4.1 - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území
 • 4.2 - Posílit biodiverzitu
 • 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny
 • 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

 

prioritní osa 5 - energetické úspory

Energetické úspory

 • 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
 • 5.2 - Dosáhnout vysokého

 


Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

Oblast podpory: 2.2 - Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním znečišťujících látek

Cílem je snížit koncentrace znečišťujících látek v ovzduší prostřednictvím omezení resuspenze a emisí znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů.

 

Typy podporovaných projektů a aktivit

Úplný výčet typů projektů a aktivit není možné s ohledem na množství technických řešení a různorodost stacionárních zdrojů jednoznačně definovat;
mezi podporované typy projektů patří například:

 • Náhrada nebo rekonstrukce spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC.
 • Náhrada nebo rekonstrukce ostatních stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC.
 • Náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů emitujících těkavé organické látky za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC.
 • Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u spalovacích stacionárních zdrojů.
 • Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u ostatních stacionárních zdrojů.
 • Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u stacionárních zdrojů emitujících těkavé organické látky.
 • Pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat.
 • Omezování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení).
 • Rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií.

Důraz je kladen na aplikaci pokročilých nejlepších dostupných technik (BAT) a nově vznikajících technik ve všech relevantních případech s cílem dosažení nejlepších emisních parametrů s ohledem na technické možnosti zdrojů.


Volejte ZDARMA 800 260 500
Kontakty
Státní fond životního prostředí ČR
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

Tel.: +420 267 994 300
Fax: +420 272 936 597
E-mail: dotazy@sfzp.cz
URL: www.sfzp.czDesign By Macik