ARCHIV MUBPH.CZ

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czKotlíkové dotace - výzva

logo

Zlínský kraj vyhlásil Výzvu v rámci Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje – tzv. kotlíkové dotace. Znění Výzvy včetně nezbytných formulářů jsou uveřejněny na webových stránkách Zlínského kraje: https://www.kr-zlinsky.cz/1-prubezna-vyzva-k-predkladani-zadosti-o-financni-podporu-aktuality-12787.html

Příjem žádostí o dotaci bude zahájen dne 25. 1. 2016 od 7:30 hod. Žádost o poskytnutí dotace musí být vyplněna elektronicky, případně ručně hůlkovým písmem. Vyplněné žádosti včetně všech povinných příloh v listinné podobě je možné přeložit:

a) osobně – na Krajský úřad Zlínského kraje (budova č. 21), v kancelářích pracovníků Oddělení dotačních programů (9. patro)

b) poštou – v zalepené obálce na adresu Zlínský kraj, odbor řízení dotačních programů, Oddělení dotačních programů, Tř. Tomáše bati 21, 761 90 Zlín (na obálku se doporučuje uvést upozornění „kotlíkové dotace“)

logo1 
Žádosti je možné předkládat do 10. 3. 2016 do 16:00 hod. Zlínský kraj však může v případě vyčerpání finančních prostředků určených pro tuto Výzvu ukončit příjem žádostí dříve. O dřívějším ukončení bude Zlínský kraj žadatele informovat alespoň 5 pracovních dní předem na své úřední desce a internetových stránkách.
Realizace projektu (výměna zdroje tepla včetně doložení realizace veškerých souvisejících prací a případného „mikro“ energetického opatření) musí být Zlínskému kraji doložena nejpozději do 31. 10. 2016.

Účelem podpory je výměna stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje. Nový zdroj tepla musí být nejpozději v době předložení závěrečné zprávy a vyúčtování projektu uveden v Seznamu registrovaných výrobků, který je ke stažení na www.opzp.cz .

Předmětem podpory je:

  • výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový kotel na pevná paliva nebo za plynový kondenzační kotel nebo za tepelné čerpadlo
  • instalace solárně termických soustav pro přitápění nebo pro přípravu teplé vody (pouze v kombinaci s jednou z výše uvedených variant)
  • provedení „mikro“ energetických opatření (např. zateplení střechy nebo půdních prostor, dílčí zateplení konstrukcí, dílčí výměna oken aj.)

V případě použití kotlů s ručním přikládáním je vyžadováno současné užití akumulační nádoby o minimálním objemu 55l/kW instalovaného výkonu kotle (včetně případného zásobníku TUV, pokud je tímto kotle ohříván).

Neuznatelné výdaje:

  • výměna kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí, ani za kotel spalující uhlí a biomasu
  • výměna kotle s automatickým přikládáním paliva
  • výměna zdroje tepla, který není hlavním zdrojem vytápění a není prokazatelně v provozu (lze vyměnit kotel v RD, který je vytápěn dvěma zdroji, pokud se jedná o výměnu zdroje, který je hlavním zdrojem vytápění)
  • výměna kamen a krbu
  • výměna plynového kotle

Příjemci podpory: fyzické osoby vlastnící nebo spoluvlastníci podporovanou nemovitost

Výše dotace: 70 – 80 % způsobilých výdajů (výše dotace závisí na druhu nově instalovaného zdroje tepla a místu realizace výměny).

Uživatelé vyměněných kotlů mají povinnost minimálně do konce roku 2023 užívat a udržovat nový zdroj tepla v dané podporované nemovitosti. Jedná se zejména o povinnost provozovat zdroj tepla v souladu s podmínkami pro provoz stanovenými zákonem č. 201/2012 Sb., výrobcem a dodavatelem - povinnost spalovat pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem k zákonu č. 201/2012 Sb., a která jsou určena výrobcem kotle; v případě kotle na pevná paliva provádět jednou za 2 kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu kotle.

Uživatelé mají dále povinnost zajistit ve stanovených intervalech (Nařízení vlády č. 91/2010 Sb.) provedení pravidelné kontroly spalinových cest, čištění spalinových cest a spotřebiče paliv.

Bližší informace a konkrétní podmínky programu jsou uvedeny ve Výzvě. Veškeré dotazy směřujte na kontaktní email: kotliky@kr-zlinsky.cz anebo na pracovníky Oddělení dotačních programů Krajského úřadu Zlínského kraje:

Ing. Kristýna Drahotůská, Tel.: 577 043 833
Ing. Petr Hasala, Tel.: 577 043 825
Ing. Kateřina Válková, Tel.: 577 043 838
Ing. Marcela Kvapilová, Tel.: 577 043 828
Ing. Petr Valášek, Tel.: 577 043 826Design By Macik