ARCHIV MUBPH.CZ

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czNezapomeňte na povinnou revizi kotlů

Protože topná sezona je v plném proudu, připomíná MěÚ Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí, všem provozovatelům kotlů na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, sloužících jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění,  povinnost vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší. Jednou za dva kalendářní roky je třeba zajistit kontrolu kotle prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem a má od něj uděleno oprávnění k instalaci, provozu a údržbě spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva. První kontrola musí být provedena už do 31. 12. 2016.


V daném spalovacím stacionárním zdroji je zakázáno spalovat paliva, která nesplňují požadavky na kvalitu paliv stanovené v prováděcím právním předpise k zákonu či určená výrobcem, natož spalovat dřevotřísky a jiné lepené dřevo či odpadní oleje.


Na vyžádání městského úřaduje je provozovatel povinen předložit doklad o provedení kontroly vystavený odborně způsobilou osobou a doložit, že daný stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem.


Provozovatelem zdroje se rozumí právnická anebo fyzická osoba, která zdroj skutečně provozuje; není-li taková osoba známá nebo neexistuje, považuje se za provozovatele vlastník spalovacího stacionárního zdroje.


Porušení těchto povinností o ochraně ovzduší ze strany nepodnikajících fyzických osob je v souladu s § 45 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a § 23 zákona o ochraně ovzduší přestupkem. Za přestupek lze, v závislosti na závažnosti porušení zákonné povinnosti, uložit pokutu.

Odbor životního prostředí MěÚ Bystřice pod HostýnemDesign By Macik