Městská knihovnaNavigace

Jste zde: Městská knihovna >> O knihovně

Statistika

Web si právě prohlíží: 3 uživatelé

Počet přístupů:

  • Dnes [19/07/2024] : 34
  • Měsíc [07/2024] : 3508
  • Rok [2024] : 25649
  • Celkem : 423200

Statistika:


Text článku

Historie knihovny

Čtenářské spolky (z archivních materiálů)

Rok
 
1864

Nejstarší nalezené zmínky o čtenářském spolku v Bystřici pod Hostýnem v souvislosti s věnováním soch sv. Cyrila a Metoděje hostýnskému chrámu

1885

Povolení představenstva obce pro čtenářský spolek k uspořádání "deklarativní zábavy, jejíž čistý výnos věnován býti má na opravu soch sv. Cyrila a Metoděje

1907

Výbor občanské besedy v Bystřici p.Host. dovoluje sobě předložiti slavnému obecnímu výboru výkaz skutečných výdajů na udržování a doplňování knihovny občanské Besedy za rok 1905 a 1906 - úhrnem 269 korun 53 haléře

 

Veřejná knihovna

Rok
 
1921

Založena Havlíčkova veřejná knihovna ( podle zákona z r. 1919 o veřejných knihovnách obecních) . Zásluhu o založení knihovny měli především učitelé T. Čejka, F.Úlehla, J.Tomášek. Prvním knihovníkem byl pan Antonín Bačůvka.

1925

Do veřejné knihovny byly převedeny  žákovské knihovny chlapecké i dívčí školy a vznikl tak samostatný oddíl dětské literatury

1930

24.12.1930 byla otevřena v přízemí radnice Masarykova veřejná čítárna. Tady měla počátek tradice přednášek a literárních večerů, které byly hojně navštěvovány.

1939

Útlum činnosti v době okupace. Od tohoto období byla knihovna také postižena několikerým stěhováním.

1951

Pan Antonín Bačůvka se pro vysoké stáří vzdal funkce knihovníka, kterou vykonával po 30 let. Následně se jako knihovníci do roku 1960 vystřídali M.Macfeldová, Š. Macháňová a J. Mackovík.

1960

Knihovna profesionalizována. Tehdejším ONV Kroměříž jmenována knihovnicí paní Bohumila Chupíková z Holešova. Umístění v nevhodných místnostech zrušeného obchodu u Goldmanů. Knihovní fond pouhých 4 500 svazků, 350 čtenářů, půjčeno bylo 10 400 svazků, to bylo pro město se 6 tisíci obyvateli velmi nedostatečné. Knihovna patří pod Okresní knihovnu Kroměříž, není zřizována ani financována městem.

1963

Knihovna přestěhována do prostornějších a vybavených místností v budově městského národního výboru. Od toho období se činnost knihovny rozvíjela rychleji a její služby se zkvalitňovaly. Poprvé rozdělení na samostatné půjčovny pro dospělé a děti.

1966

V soutěži "Budujeme vzornou lidovou knihovnu " získala knihovna krajské ocenění s peněžitým darem 6 000 Kč na nákup knih. Knihovní fond dosáhl 10 000 svazků, knihovnu navštěvovalo již 930 čtenářů.

1968

Počátek budování střediskového systému, postupně bylo metodicky řízeno 18 MLK ve spádové oblasti Bystřicka

1971

Z kulturní sféry nedobrovolně odešla i jedna z knihovnic. Z fondu knihoven byla stažena zakázaná literatura označená písmenem" Z". Vedoucí knihovny jmenována paní Ludmila Vyhlídalová z Holešova. Prostory pro činnost knihovny jsou opět nedostačující.

1981

Knihovna se stěhuje do tzv." Šimonovy vily" v Meziříčské ulici. V tomto roce evidováno již 27 300 svazků knihovního fondu, 1500 čtenářů, 69 800 výpůjček. Vedoucí knihovny jmenována paní Světla Tronečková z Bystřice pod Hostýnem.

1987

Stěhování na náměstí Klementa Gottwalda / nyní Masarykovo náměstí/ do budovy bývalého domu služeb. V historii knihovny nejlepší umístění.

1989

Knihovně byl vnucen centrální systém , nákup a zpracování knihovního fondu v Okresní knihovně Kroměříž, která se stala zřizovatelem všech knihoven v okrese.

1992

Stěhování do zámku . Budova knihovny byla v restituci vrácena dědicům. Rychlou adaptací místností získala knihovna útulné, ale malé prostory. Část fondu umístěná do skladů v jiné části zámku.

1995

Zahájení automatizace ( knihovnický systém MAKS) - okresní knihovna technicky i metodicky zabezpečuje knihovnu jako druhou v okrese. Zloději ukraden el. psací stroj a jediný PC.

1998

Převod na knihovnický systém LANius, v prosinci započato stěhování do budovy MŠ, kde bylo 1. podlaží adaptováno pro potřeby knihovny. Sklad knihovny zůstává na zámku.

1999

14.ledna slavnostní zahájení provozu za účasti představitelů města a zástupců Okresní knihovny, zavedena plná automatizace půjčovního protokolu. Služby rozšířeny o půjčování CD.

2000
Připojení na internet, v půjčovně pro dospělé první internetová stanice pro veřejnost.
2002

Platí nový "knihovní" zákon č.257/01 Sb. Město Bystřice pod Hostýnem žádá převod Městské knihovny do majetku obce podle zákona č.290/02 Sb.o převodu majetku státu na obce.

Knihovna je registrována na Ministerstvu kultury ČR jako Městská knihovna Bystřice pod Hostýnem, základní knihovna pod evid. číslem 1451/2002.

1.7. 2002

Knihovna je zřízena Městem Bystřice pod Hostýnem

1.10.2002
Městská knihovna Bystřice pod Hostýnem je zřízena jako organizační složka obce
 

2006

Při havárii na vodoinstalaci v MŠ ve 2. podlaží byla v červnu knihovna vyplavena. Zdevastováno bylo zejména dětské oddělení. Vysoušení a následné opravy trvaly 2 měsíce. Škody na vybavení a knihovním fondu se vyšplhaly na 100.000,- Kč. 1 800 knih se podařilo vysušit a po opravě vrátit do fondu. 

 2008

Odbor regionálního rozvoje MÚ získal dotaci ze SFŽP ČR na zateplení objektu. Rekonstrukce byla realizována v období 14. 7. - 15. 8. Knihovna byla v tomto období uzavřena. Provedena  byla výměna oken a zateplení fasády.
 

2009

Převod automatizovaného knihovnického systému LANius na systém Clavius. Na realizaci knihovna obdržela dotaci MK ČR v rámci programu VISK 3 ve výši 89.000,- Kč a dotaci z rozpočtu města ve výši 63.000,- Kč. Provedena celková aktualizace knihovního fondu v pobočce Rychlov.

 2010

V červenci proběhla revize knihovního fondu, včetně aktualizace. Od 1. 8. 2010 byla jmenována vedoucí knihovny Jana Rolincová.

 2011

Knihovnice Světla Tronečková a Magdalena Grohová odešly do důchodu a nastoupila Daniela Červenková do dospělého oddělení a Martina Charvátová do dětského oddělení. Dokončeno zpracování knihovního fondu pobočky Rychlov do elektronického katalogu Clavius  a započato zpracovávání knihovního fondu knihovny Františka Táborského, která byla převedena z Muzea Města Bystřice pod Hostýnem do Městské knihovny.

 

2012

 Na jaře proběhla rekonstrukce knihovnických poboček v Bílavsku (výměna oken, malování, nové lino) a v Sovadině (malování, výměna oken, topení, nové lino). Dokončeno zpracování knih knihovny Františka Táborského (celkem 534 sv.). Započato zpracovávání knihovního fondu pobočky Hlinsko p. H.

 

2013

Otevírací doba knihovny byla rozšířena o 3 hodiny, a to v úterý od 9:00 h. - 12:00 h. - internet pro veřejnost. Byla navázána spolupráce s Centrem pro seniory "Zahrada" spojená s donáškou knih a besedou či biblioterapií 1x za 14 dní. Knihovna začala půjčovat deskové hry. Prázdninové středeční dopoledne jsou věnovány dětem. V rámci "Prázdninového knihotoče" si mohou děti přijít do knihovny zasoutěžit či vytvořit výrobek. Vše je spojeno s čtením příběhu. Do půjčovny pro dospělé byla pořízena uzamykatelná skříň na odkládání věcí.

 2014

Pořízen nový sedací nábytek do dospělého i dětského oddělení a stohovací židle na pořádání akcí v knihovně. V dospělém oddělení pořízeny košíky k výběru knih. Dokončeno zpracování knihovního fondu do elektronického katalogu Clavius poboček Hlinsko p. H. a započato zpracování KF pobočky Bílavsko.

 

2015

Rekonstrukce vstupních prostor budovy - výměna dělící stěny mezi vestibulem a schodištěm, malování těchto prostor, nátěr zárubní a položení nové čistící zóny. Revize knihovního fondu v MěK. Od 1.9. navýšeny poplatky za registraci, upomínky a další náhrady. 9. 11. byl převeden knihovní fond z UNIMARCu na formát MARC21 a knihovna začala používat nová katalogizační pravidla RDA. Na realizaci knihovna obdržela dotaci MK ČR v rámci programu VISK 3 ve výši 46.000 Kč a dotaci z rozpočtu města ve výši 20.419 Kč. V dětském oddělení byla rozšířena nabídka o možnost zapůjčení deskových her a zvukových nosičů (CD). Do dospělého oddělení byl pořízen nový výpůjční pult a regály na časopisy. Zaveden internet do knihoven v Rychlově a Bílavsku. V květnu byla přestěhována knihovna v Bílavsku z 1. patra do přízemí. V měsících říjen - prosinec proběhla anketa spokojenosti čtenářů v papírové i elektronické podobě.

 

2016

Na základě požadavků z ankety spokojenosti čtenářů došlo od 1. 1. k úpravě provozní doby v dospělém oddělení. Provozní dny jsou úterý (místo čtvrtku) a pátek. Otevírací doba v dospělém oddělení je prodloužena ze 17:30 na 18:00 h. Od 1. 6. rozšířeny služby o zasílání SMS zpráv uživatelům o rezervacích a ukončení výpůjční doby. V dospělém oddělení zaveden volný výběr zvukových dokumentů, pořízeno 6 nových regálů a  jeden stolek pod internetový PC. Do dětského oddělení pořízen nový výpůjční pult a dvanáct nových regálů. Dokončeno zpracování knihovního fondu pobočky Bílavsko. Nyní má knihovna všechen fond v PC. Revize knihovního fondu v místní části Rychlov. Zaveden internet do knihovny v místní části Sovadina. Rekonstrukce sklepních prostor budovy - výměna ležatých rozvodů.

 Design By Macik