ARCHIV MUBPH.CZ

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czFormuláře

Referenční údaje budou získány ze základních registrů (zák. č. 111/2009 Sb.)

Odbor územního plánování a stavebního řádu

 
Formuláře žádostí podaných podle stavebního zákona (odkaz na stránky Ministerstva pro místní rozvoj)   formuláře

 
Žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska 63 kB
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby 105kB
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití pozemku 101 kB
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území 95 kB
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků 95 kB
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu 90 kB
Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního řízení 100 kB
Žádost o územní souhlas 94 kB
Ohlášení stavby 96 kB
Žádost o stavební povolení 94 kB
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora 93 kB
Oznámení o užívání stvaby 96 kB
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu 96 kB
Žádost o povolení předčasného užívání stvaby 97 kB
Oznámení změny v užívání stvaby 88 kB
Ohlášení odstranění 94 kB
Prohlášení osoby, která bude vykonávat stavební dozor nad prováděním stavby 29 kB
Prohlášení stavbyvedoucího o odborném vedení prací 29 kB
Doplnění podkladů v řízení 24 kB
Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí 29 kB
Návrh na změnu územního plánu 60 kB
Žádost o povolení výjimky z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (OTP) 29 kB
Žádost o povolení výjimky z vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na využívání území 30 kB
Žádost o územně plánovací informaci 57 kB
Žádost o vydání náhradního dokladu o existenci a užívání stavby podle § 125 odst. 2 zák.č. 183/2006 Sb. – stavebního zákona, v platném znění 25 kB

Odbor životního prostředí

 
Žádost o udělení souhlasu k odnětí ze zemědělského půdního fondu 28 kB
Žádost o vydání závazného stanoviska 27 kB
Žádost o udělení souhlasu města 27 kB
     
Zábory
Žádost o povolení užívání veřejného prostranství za účelem vyhrazení parkovacího místa 32 kB
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - předzahrádka 32 kB
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - stánky 33 kB
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace -před obchodem 32 kB
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - reklamní zařízení 33 kB
Přihlášení (oznámení) k záboru veřejného prostranství 32 kB
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - lešení, skládka, kontejner 42 kB
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - výkopové práce 36 kB
     
Vodní hospodřství
Žádost o povoleni k nakládání s podzemními nebo povrchovými vodami 170 kB
Žádost o povolení k odběru podzemních vod - domácnosti 90 kB
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových 127 kB
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových - domácnosti 116 kB
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních 133 kB
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních - domácnosti 122 kB
Žádost o povolení k některým činnostem 98 kB
Žádost o stavební povolení k vodním dílům 192 kB
Žádost o stavební povolení k COV studni nebo jinému vodnímu dílu 152 kB
Žádost o povolení k užívání vodních děl 81 kB
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod - nebezpečné látky 120 kB
Žádost o udělení souhlasu 88 kB
Žádost o vyjádření 41 kB
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu 96 kB
Oznámení o užívání stavby 72 kB
Ohlášení (úpravy, obnova, udržovací práce) 99 kB
Žádost o povolení k odběru podzemních vod a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru - domácnosti 98 kB
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a žádost o stavební povolení ČOV k tomu potřebné - domácnosti 184 kB
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a žádost o stavební povolení ČOV k tomu potřebné - domácnosti 191 kB
Ohlášení stavby (ČOV) 140 kB
Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje 144 kB
Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla 79 kB
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro potřeby jednotlivých občanů 89 kB
Žádost o vyjádření dle § 154 správního řádu 49 kB
Doplnění podkladů v řízení 40 kB
 
Ochrana přírody
Oznámení o kácení dřeviny/dřevin 53 kB
Žádost o kácení dřeviny/dřevin 53 kB
Žádost o závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny 43 kB

Žádost o vydání závazného stanoviska k zalesnění (odlesnění) pozemků nad 0,5 ha

54 kB

Žádost o souhlas k umístění a povolení stavby nebo k činnosti, která by mohla snížit nebo změnit krajinný ráz - správní řád

45 kB

Žádost o souhlas k umístění a povolení stavby nebo k činnosti, která by mohla snížit nebo změnit krajinný ráz - obecně

46 kB

Žádost o souhlas s činností v přírodním parku Hostýnské vrchy

43 kB
Žádost o povolení záměrného rozšíření křížence /geograficky nepůvodního druhu rostliny či živočicha do krajiny 45 kB
     
Odpady
Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady 165 kB
Žádost o souhlas k nakládání s nebepečnými odpady 52 kB

 

Odbor financí

Místní poplatek ze psů
Návod na řešení životní situace - poplatek ze psů 52 kB
Ohlášení poplatkové povinnosti 41 kB
Ohlášení změny 33 kB
Žádost o vrácení přeplatku 30 kB
Čestné prohlášení - důchodce 24 kB
     
Komunální odpad
Návod na řešení životní situace - platby za odpady 62 kB

Čestné prohlášení - děti mimo republiku

23 kB
Čestné prohlášení k uplatnění nároku na osvobození z důvodu pobytu mimo území ČR 37 kB
Ohlášení poplatkové povinnosti k místnímu poplatku fyzické osoby, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba 39 kB
Oznámení o hromadné platbě 38 kB
Žádost k uplatnění nároku na osvobození 41 kB
Žádost o vrácení přeplatku z místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 31 kB
Zmocnění k zastupování před správcem místních poplatků 26 kB
Přihlášení k trvalému pobytu fyzické osoby 44 kB
Ohlášení změny trvalého pobytu 40 kB
Cizinci - přihlášení trvalého pobytu 47 kB
Cizinci - odhlášení trvalého pobytu 43 kB
Žádost o doručování na adresu odlišnou od adresy trvalého pobytu 14 kB
     
Hrací přístroje

Výherní hrací přístroje

43 kB
     
Užívání veřejného prostranství
Ohlášení užívání veřejného prostranství 21 kB
Žádost o vrácení přeplatku z místního poplatku za užívání veřejného prostranství
33 kB
     
Půjčky s fondu rozvoje bydlení
Žádost o půjčku z Fondu rozvoje bydlení (FRB) 53 kB
     
Poplatek z ubytovací kapacity
Ohlášení k místnímu poplatku z ubytovací kapacity dle OZV č. 2/2012 32 kB

 

Odbor občanských záležitostí

Manželství
Dotazník k uzavření manželství (pro elektronické vyplněni) 55 kB
Prohlášení o společném příjmení manželů 33 kB
Žádost o osvědčení - církevní sňatek

57 kB

Žádost o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství - sňatek v zahraničí

30 kB

     
Narození dítěte    
Prohlášení volby jména k narození dítěte 50 kB
     
Rozvod    
Oznámení o přijetí dřívejšího příjmení (po rozvodu) 109 kB
     
Ostatní    
Žádost o doslovný výpis z matriční knihy 28 kB
Žádost o matriční doklad 36 kB
Žádost o povolení změny jména nebo příjmení 36 kB

 

Odbor dopravně-správní

Veškeré formuláře jsou dostupné v elektronické podobě na stránkách Ministerstva dopravy
na adrese http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Elektronicke+formulare+dopravne+spravnich+agend

 

Obecní živnostenský úřad

Formuláře i s pokyny k jejich vyplnění najdete zde


 

Odbor cestovního ruchu a kultury

 
Oznámení o konání veřejné hudební produkce 21 kB

 

Odbor sociálních věcí

 
Žádost o pronájem městského bytu 98 kB

 

Ostatní formuláře

 
Přihláška k výběrovému řízení 52 kB
Objednávka inzerce ve Zpravodaji 29 kB
Žádost o souhlas ke studiu fondů Městského muzea 21 kB


Design By Macik