Archiv Zpravodaje

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czInformace o místním poplatku ze psů

Místní poplatek ze psů je splatný do 15. února příslušného kalendářního roku pro poplatníky, jejichž poplatková povinnost je v rozmezí od 60 Kč do 800 Kč. U poplatníků s poplatkovou povinností vyšší než 800 Kč je možné poplatek uhradit ve dvou stejných splátkách, a to 1. splátku do 15. února a 2. splátku do 15. července příslušného kalendářního roku.

Sazby místního poplatku ze psů dle Obecně závazné vyhlášky Města Bystřice pod Hostýnem č. 4/2010, o místním poplatku ze psů, pro rok 2011 činí :

a) pro poplatníka s trvalým pobytem nebo sídlem v rodinných domech stojících v Bystřici pod Hostýnem s výjimkou rodinných domů nacházejících se v ulici Dolní, Obchodní a na Masarykově náměstí
  - za jednoho psa   300 Kč
   - za každého dalšího psa  450 Kč
b) pro poplatníka s trvalým pobytem nebo sídlem v rodinných domech stojících v Bystřici pod Hostýnem v ulicích Dolní, Obchodní a na Masarykově náměstí
  - za jednoho psa    1 000 Kč
   - za každého dalšího psa   1 500 Kč
c) pro poplatníka s trvalým pobytem nebo sídlem v bytových domech s nejvýše čtyřmi samostatnými byty stojících v Bystřici pod Hostýnem
  - za jednoho psa   800 Kč
  - za každého dalšího psa   1 200 Kč
d) pro poplatníka s trvalým pobytem nebo sídlem v bytových domech s pěti a více samostatnými byty stojících v Bystřici pod Hostýnem
  - za jednoho psa    1 000 Kč
  - za každého dalšího psa   1 500 Kč 
e) pro poplatníka s trvalým pobytem nebo sídlem v místních částech Bílavsko, Hlinsko pod Hostýnem, Rychlov a Sovadina
  - za jednoho psa    70 Kč
  - za každého dalšího psa  105 Kč

Sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí ročně:
pro poplatníka s trvalým pobytem dle bodu a) a e):
 - za jednoho psa     60 Kč
- za každého dalšího psa  90 Kč

pro poplatníka s trvalým pobytem dle bodu c):
 - za jednoho psa   120 Kč
 - za každého dalšího psa  180 Kč

pro poplatníka s trvalým pobytem dle bodu b) a d):
 - za jednoho psa   200 Kč
 - za každého dalšího psa  300 Kč


V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

Osvobození
Po dobu dvou let od vzniku poplatkové povinnosti je od placení osvobozen poplatník, který psa získal z útulku pro ztracené nebo opuštěné psy.
Od poplatku ze psů je osvobozen také držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, jíž byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený městem pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
            -red-Design By Macik