Archiv Zpravodaje

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czNovinka: hnědé kontejnery na bioodpad

Zahájit sběr bioodpadu od občanů plánuje město Bystřice pod Hostýnem ve spolupráci se společností .A.S.A. skládka Bystřice, s. r. o., od května letošního roku.

Jak uvedla vedoucí městského odboru životního prostředí Ing. Pavla Zlámalová přibližně od června do konce října 2011 půjde o tzv. zkušební provoz. K občanům by se postupně měly dostat podrobné informace o tom, k čemu jsou nové kontejnery určeny, jak je používat a jaké druhy bioodpadu do nich lze ukládat. Hnědé kontejnery o objemu 770 l budou umístěny do kontejnerových hnízd zejména v lokalitách s rodinnými domy a zahrádkami. Občané do nich budou moci ukládat posečenou trávu, suché listí, drcené větve, drny, zvadlé rostliny, další odpad ze zahrádek, ale také kuchyňský odpad ze syrové zeleniny a ovoce. Naopak vařené zbytky potravy či uhynulá zvířata by se do kontejnerů rozhodně dostat neměly. „V současné době sesbíráme ročně asi 300 tun bioodpadu, který končí v kompostárně, ale dosud jsme nesbírali bioodpad přímo od občanů (jen minimum ve sběrném dvoře). Objem odpadů uložených na skládku by se s vytříděním bioodpadu měl snížit,“ dodává Ing. Zlámalová. Město má závazek v rámci Plánu odpadového hospodářství ČR. Do roku 2013 by z komunálního odpadu mělo vytřídit až 50 procent biokomodit. Zatím činí tento podíl jen 18 procent.  

 
Ke změnám dojde od srpna letošního roku také v organizaci sběru a třídění odpadů. Svazek obcí pro hospodaření s odpady, jehož je město členem, získal v nedávné době dotaci ze Státního fondu životního prostředí na nákup svozových vozidel a speciálních kontejnerů. Dotace byla poskytnuta na základě studie „Rozšíření separace ve Svazku obcí pro hospodaření s odpady“. Od srpna 2011 přebírá .A.S.A skládka Bystřice od Biopasu Kroměříž třídění (separaci) plastů, papíru, skla a nově bioodpadu v rámci města a okolních obcí. Společnost se dosud zabývala jen skládkováním a svozem zbytkového (nevytříděného) odpadu. Účelem skládky však není odpady jen skládkovat, ale dále s nimi nakládat. Čeká se na vyhlášení  dotačního titulu, jež by přinesl na základě vypracované studie možnost získat další prostředky na rozšíření kompostárny, vybudování haly na dotřiďování odpadu, skladu na nebezpečný odpad, skladu na elektromateriál, boxů na sklo a zpevněných ploch na ukládání stavební sutě. V případě, že bude i tato žádost podaná v rámci studie úspěšná, vznikne centrální sběrný dvůr pro celý svazek obcí, přesněji pro ty z nich, které projevily zájem. „Projekt třídění je specifikován pro obce okolo Bystřice pod Hostýnem, pomyslná hranice okruhu vede obcemi Radkovy, Radkova Lhota,  Žákovice, Dolní a Horní Nětčice, Paršovice, Opatovice, stáčí se na Zámrsky, Kladeruby až k Lešné u Valašského Meziříčí, přes Branky, Polici, Loučku, Kunovice, Rajnochovice a podél hor zpět ke Chvalčovu, Rusavě, Chomýži a Brusnému. Plošně vymezeno jde o 28 obcí,“ informoval ředitel společnosti .A.S.A skládka Bystřice, s. r. o.,  Ing. Ludvík Režný.  


Svazek obcí pro hospodaření s odpady byl založen roku 1993, v době, kdy začalo být zřejmé, že se dále nedá odpad ukládat na otevřených skládkách v každé obci. Centrální skládka podporovaná svazkem obcí vznikla v Bystřici pod Hostýnem roku 1995 v lokalitě Cihelna. Předsedou Svazku obcí pro hospodaření s odpady sdružujícího 47 obcí v okruhu Bystřice a Holešova a zároveň jednatelem společnosti .A.S.A. skládka Bystřice, s.r.o., je starosta města Bystřice pod Hostýnem Zdeněk Pánek.   
                                                                                                                                                                                    mschDesign By Macik