Archiv Zpravodaje

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czDějiny Bystřice a světa v zápiscích (léta 1851 – 1854)

1851

Sova

Purkmistr Jan Branžovský utekl pro dluhy, jichž sobě stavěním domu nadělal, do Uher. Ve Velko-Varadíně postižen nemocí a tam též zemřel.

Krumpholc

* Dne 31. 12. 1851 císař Franz Josef s Bachem, Schmerzlingem a Windischgrätzem zrušil ústavu a suspendoval i poslední vymoženosti z roku 1848. Bach chtěl vládnout ála Kobenzl, bez lidu, reakčně,  tak aby se líbil oltáři a trůnu. Byl to Sylvestr!
* První světová výstava v Londýně (Po rozšíření průmyslových výrobků převládl obecný dojem, že s masovou výrobou se vytrácí propracovaný vzhled výrobku. Někteří pokrokoví majitelé továren proto usilují o navrácení estetického vzhledu masově vyráběného zboží. O tom, že i výrobek zhotovený v továrně může mít estetickou hodnotu, měly přesvědčit právě světové výstavy. Pozn. red.)
* R. 1851 odevzdány gruntovní knihy ze zámku c.k. okresnímu soudu. Předepsané rubriky, v nichž učinily konec volnosti projevu písařů, který ve starých knihách gruntovních nemajíc rubrik dovoloval zapisovatelům uplatňovat své schopnosti i gusto. Také mizí časem vzorná čeština starších zápisů.
* Národní gardy zrušeny.

Galuška

* Roku 1851 vydaná byla pravidla o dopravě osobní na cestách, kam poštovní dopravy nebylo. Vydán řád o vedení pozemkových knih.
* Dne 31. 12. 1851 zrušena oktrojovaná říšská ústava (oktrojovaná je ústava vydaná z rozhodnutí panovníka bez souhlasu zastupitelského orgánu. U nás se tímto termínem označuje tzv. Stadionova ústava vydaná 8. března 1849, pozn. red.)
* V nové ulici postaven roku 1851 kříž.

1852

Sova

* R. 1852 zvolen za purkmistra Jan Šejda, majitel hlavního hostince u Zlaté koruny č. 35. Celá snaha jeho směřovala ku okrášlení města, neboť žinčičáři sobě velmi naříkali na nečistotu v ulicích. Ulice byly plny nečistoty, takže sousedé k sobě po lávkách choditi museli. V Dolní ulici musel býti vozka velmi pozorným, aby se nevyvrátil. (Do té doby bylo běžné, že se odpadky vyhazovaly před dům, ulici byly proto velmi špinavé. Pozn. red.) Před čís. 74 u jatek byla debře asi 7 střevíců hluboká, přes niž lávka se zábradlím vedla. Před radnicí dvě studny: jedna deskami ohraděná se šindelovou střechou, druhá nehluboká, nazvaná mackova, neb mackůvka, kamennou kapličkou krytá. V této studánce byla velmi dobrá voda, která se hostýnské vyrovnala. Při kopání nové pumpy voda v ní se ztratila.
* Při sezení výboru dal nový starosta návrh, aby jatky řeznické z města odstraněny byly, proti čemuž tvrdošíjně brojeno. Posléz pomocí okresního hejtmana holešovského Škaldy návrh prorazil. Jatky rozbořeny a na jiném místě postaveny. 

* Debře vodou v městečku zarovnány byly. Občané odporovali tuze, však pomocí okresního hejtmana a brněnského výboru zemského vše prosazeno. Nový odpor nastal proti návrhu, aby byl postaven hlavní kanál počínaje od pastýrně skrz Horní ulici, skrz městečko a Dolní ulici do mlynářské strouhy. Všeobecně mluveno, kde peníze vzíti, obecní kmenové jmění že se nesmí rozházeti apod. Pan purkmistr na to nedbaje, počal se stavbou, již provedl stavitelský mistr František Kotas. Jaké výhody hlavní kanál poskytoval, ukázala v krátkosti: ulice, sklepy a vše bylo sucho.

Krumpholc

* 1. ledna císařským patentem prohlášena absolutní vláda a v dubnu po zemřelém knížeti Schwarzenbergovi byl v čele vlády ministr Bach.
Za Bachova režimu odpočívá říšský sněm, zemské sněmy, mlčí všechny časopisy i spolky, školství je poněmčováno, němčina stává se jediným jazykem úředním pro celou říši.
* Zrušena filosofická fakulta v Olomouci – začátek konce olomoucké univerzity
* R. 1852 nosili páni cylindry neb aspoň cylindrové klobouky, šátek kolem krku, kabáty v pasu upjaté, nohavice úzké, světlé pásované dlouhé, holili se nebo nosili jen nevelké „kotletky“ a kouřili už doutníky.
* Jan Šejda starostou zvolen, dal pak z Černého potoka jdoucího tehdy městem udělat kanál, náměstí urovnáno. Tak začalo zkrášlování Bystřice, zároveň začal i rozkvět návštěvy Bystřice jako léčebního místa

1853

Krumpholc

* Začala do škol pronikat ocelová pera, ale namnoze proti vůli učitelstva, ježto prý dělají ruku těžkou.
* Vydáno v Lešně objevené Informatorium školy mateřské, český rukopis před požárem r. 1656 zachráněný a ležící od r. 1629 do 1853 bez užitku pro náš národ. Kdo na Bystřicku byl dle něho vychováván? Výtisky do muzea! (Do kterého muzea měly jít výtisky Komenského knihy už J. Krumpholc neuvádí. V současné knihovně muzea se z Komenského děl nacházejí pouze Sebrané spisy. Pozn. red.)
* R. 1853 byly dohotoveny boční oltáře sv. Anny a sv. Šebestiána na Hostýně. Oltář sv. Anny pořídila Anna Hornichová, vdova po sklenáři v Bystřici za 400 zl. Oba oltáře světil na žádost faráře Bernarda Regra dr. Řehoř Volný, jež při opravě kostela také velmi účinně pomáhal (rajhradský benediktin známý také jako Gregor Wolny, zabýval se mapováním moravských památek a ve svém popisu Moravy se věnoval i památkám v Bystřici a na Hostýně, pozn.red.).
* Vyvěsil Karel Spáčil, obchodník v čísle 81 a poštmistr první schránku na dopisy.

1854

Galuška

* Roku 1854 byla veliká neúroda, velké draho

Sova

* Rok neúrodný, více mokrý nežli suchý. Obilí dosáhlo přede žněmi dosti vysoké ceny. Měřice žita neb pšenice stála 25 – 26zl. Povodně časté přicházely, hrubé vody zaplavily pole a luka, na menších vodách mnoho stavů vodních strženo. Této velké drahoty byla příčinou také válka na Krymu, neboť mnoho obilí skupováno a za vojském posíláno bylo.

Krumpholc

* Sňatek Františka Josefa s bavorskou princeznou Alžbětou (celým jménem Alžběta Amalie Evženie Bavorská, princezna z rodu Wittelsbachů je u nás mnohem známější pod přezdívkou Sisi, pozn. red.)
* Krymská válka (válka nazvaná podle Krymského poloostrova, kde se z větší části odehrávala. Původně šlo o konflikt Ruska s Osmanskou říší. Francie podporovala Turecko a spolu s Velkou Británií projevila obavu z rozpínavosti Ruska. Válka začala už v roce 1853, J. Krumpholc zde uvádí jako začátek války r. 1854, kdy Francie a Velká Británie vyhlásily válku Rusku. Válka byla ukončena 30. března 1856 Pařížskou smlouvou. Pozn. red.)
* Když byly dokončeny stavby hlavních linií železničních, zvláštním zákonem bylo umožněno stavěti nové dráhy společnostem soukromým, jimž stát se zaručil za zúrokování investovaného kapitálu.Design By Macik