Archiv Zpravodaje

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czPodhoran – z jednání městského zastupitelstva

Posledním z bodů zářijového jednání Zastupitelstva města Bystřice pod Hostýnem byl hotel Podhoran, aktuální problémy s ním související a kroky, které město průběžně podniká pro jejich řešení.  

V úvodu si vzal slovo starosta města Zdeněk Pánek. Připomněl, že město má za sebou už rok provozu hotelu Podhoran jako ubytovny pro sociálně nepřizpůsobivé. Situace se vyvíjí. Nenaplnily se původní plány majitele, že objekt prodá někomu, kdo bude ubytovnu provozovat. Zatím objekt provozuje sám vlastník – společnost Hotel Podhoran, s r. o., zastoupená jednatelem Radovanem Křemečkem. Počty ubytovaných na Podhoranu se v průběhu roku stále mění. Objekt byl podstatnou část roku provozován v rozporu s kolaudačním rozhodnutím, které mluví o 96 ubytovacích místech – určitou dobu ho obývalo dle odhadu až 150 osob. Město v rámci zákonných možností vyvíjí soustavný tlak na majitele, aby byl objekt provozován v souladu s platným kolaudačním rozhodnutím, městskými vyhláškami a zákonem o obcích  a zároveň  se snaží všemi dostupnými prostředky udržet veřejný pořádek. 


Starosta města informoval o tom, že každý čtvrtek se schází na radnici speciální pracovní skupina – vedení města a všichni zainteresovaní vedoucí odborů, zástupci městské policie, státní policie, představitelé odboru sociálních věcí, stavebního a živnostenského úřadu, pracovníci hygieny, školství, úřadu práce. Snahou této skupiny je pohotově reagovat na aktuálně vzniklé potřeby a řešit problémy. Podle jeho slov je v současné době na Podhoranu výrazně méně ubytovaných, asi 70 osob, což souvisí se skutečností, že v létě vznikl v objektu hygienický problém – objevilo se 34 případů nakažení svrabem. Jakmile byla skutečnost zjištěna, vyšetřila kožní lékařka všechny obyvatele Podhoranu a zajistila následnou péči ve spolupráci s hygienickou stanicí.


Vysoký počet ubytovaných si vyžádal intenzivní pracovní nasazení nejen zaměstnanců města. V letních měsících Policie ČR vyčlenila navíc dva pracovníky, kteří každý den od 10 do 22 hodin monitorovali místa nejčastějšího výskytu problémů. Jak konstatoval starosta města,  v poslední době došlo také k navýšení počtu pracovníků  na místním Obvodním oddělení Policie ČR, což ocenil jako vstřícný krok ze strany krajského vedení policie a jako operativní reakci na situaci, která v celé republice není jednoduchá. Původcem současného stavu a viníkem je podle jeho slov stát, který se  nestará o bydlení sociálně slabších občanů a situaci řeší jenom tím, že velkoryse přispívá na jejich ubytování. „Stále se snažíme na tuto skutečnost upozorňovat. Někteří senátoři a poslanci už iniciovali změnu zákona, nicméně tento návrh na změnu zákona nebyl schválen,“ uvedl Zdeněk Pánek. Podotkl dále, že nájem v Bystřici pod Hostýnem, deregulovaný od roku 2009, činí dnes 51,60 Kč za metr čtvereční v bytě první kategorie, takže například byt o velikosti 80 m čtverečních stojí v nájmu asi 4.000 Kč měsíčně. Za ubytované na Podhoranu se však majiteli objektu vyplácejí vyšší částky. Doplatek na ubytování je vyplácen úřady práce podle místa jejich trvalého bydliště od Opavy přes Kojetín a Přerov. Výplaty jsou v průměru 3.000–4.000 Kč na osobu, u dětí méně. Starosta města vyjádřil obavy, že pokud se tato situace nezmění, vždy se najdou i další podnikatelé, kteří budou chtít takový typ ubytovny provozovat, a problémy budou pokračovat.


Město bylo nuceno do udržení přijatelné situace investovat. Zdokonalen a rozšířen byl kamerový systém a posíleny jsou také hlídky městské policie. V prostoru náměstí u smuteční vývěsky byla v září umístěna další kamera městského kamerového dohlížecího systému, která nepřetržitě monitoruje veřejné prostranství. Není ovšem možné umístit kamery do všech ulic.Ve spolupráci se stavebním úřadem se řeší veškeré záležitosti spojené s rekolaudací objektu. Jak uvedl starosta Zdeněk Pánek, městu na druhou stranu příliš nepomohl přístup okresní hygienické stanice, která nejprve schválila provozní řád objektu na 150 ubytovaných, přestože tento počet přesahoval údaje v kolaudačním rozhodnutí; později svou chybu napravila.


Starosta města poté předal slovo veliteli Městské policie Bystřice pod Hostýnem Radku Sigmundovi. Ten informoval přítomné o tom, že městská policie eviduje od začátku roku 2013 asi 60 událostí, které se týkají osob ubytovaných na Podhoranu. Jedná se o mladistvé, nezletilé i dospělé osoby, které se nejčastěji dopouštějí přestupků proti veřejnému pořádku a proti majetku. Většinou jde o krádeže v supermarketech Lidl a Albert, ale také u menších obchodníků. Proto městská policie posílila hlídky na teritoriu města právě v centru a v blízkosti obchodů. Situace podle slov velitele vygradovala koncem školního roku, kdy docházelo k napadání mezi žáky. Problém byl hlavně s dětmi, které docházejí na 1. stupeň základní školy. Rodiče těchto žáků navíc často verbálně napadali učitele. Vše se částečně uklidnilo poté, co byla na Podhoranu uplatněna opatření nařízená krajskou hygienickou stanicí. Počet ubytovaných osob se podstatně snížil. Situace je v současné době podle jeho slov klidnější, než byla na začátku prázdnin, problémoví žáci se během léta odstěhovali, protože jim vypršela ubytovací smlouva. Záležitosti týkající se problémového chování, ale i trestné činnosti dětí jsou, jak uvedl,  většinou řešeny a evidovány prostřednictvím orgánů sociálně-právní ochrany dětí. Městská policie situaci průběžně sleduje a řeší s podporou a pomocí odboru sociálních věcí MěÚ Bystřice pod Hostýnem. Velitel městské policie informoval v zastoupení také o šetřeních Policie ČR týkajících se obyvatel Podhoranu. Podle jeho slov řešilo Obvodní oddělení Policie ČR od prosince loňského roku  celkem 350 takovýchto záležitostí, přestupků, trestných činů, ale i doručování písemností. V rámci prováděných opatření bylo obvodní oddělení posíleno o čtyři policisty do výkonu služby. 


Podle slov vedoucí městského odboru územního plánování a stavebního řádu Ing. Ludmily Dostálové stavební úřad při provedených kontrolách zjistil užívání stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím – překročení počtu ubytovaných, jiný účel užívání některých prostor. Vlastník objektu byl na tuto skutečnost stavebním úřadem upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy. Protože na vyzvání nereagoval, byla mu uložena pokuta. Vzhledem k tomu, že vlastník objektu do dnešního dne nápravu nezjednal, postupuje stavební úřad dále v souladu se stavebním zákonem.


Za odbor sociálních věcí bystřické radnice se v zastoupení vyjádřila Ing. Pavla Zlámalová. Konstatovala, že v budově hotelu Podhoran jsou ubytovány vesměs sociálně slabé rodiny s dětmi. Děti, které se v takovýchto rodinách nacházejí, jsou dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí klasifikovány jako ohrožené, což znamená, že jsou intenzivně sledovány nebo je nad nimi stanoven soudní dohled. Vzhledem k tomu, že děti mají trvalé pobyty mimo území našeho města, jsou vedeny v evidenci jiných orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Tyto OSPOdy však mají ze zákona právo dožádat OSPOD příslušný dle místa skutečného pobytu dítěte, což se v praxi velmi často děje, neboť sociální pracovnice z jiných měst nemohou, většinou z časových důvodů, do Bystřice pod Hostýnem dojíždět. Na základě dožádání tedy náš OSPOD provádí opakovaná šetření v rodinách, ze kterých následně píše podrobné zprávy, a situaci v rodině monitoruje. Rodinami se však nezabývá pouze na základě dožádání jiných úřadů, ale také z podnětu škol, lékařů, Policie ČR, městské policie nebo samotných občanů. Na všechny tyto podněty jsou pracovnice místního OSPODu povinny reagovat prošetřením, projednáním a předáváním zpráv příslušným OSPODům podle trvalého pobytu dětí. Dále uvedla, že od ledna letošního roku působí v Bystřici pod Hostýnem sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, jejímž poskytovatelem je Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, o. p. s., se sídlem ve Vsetíně. Jde o terénní asistenční službu, která  poskytuje sociální služby rodinám s nezletilými dětmi v jejich přirozeném prostředí. Jejím posláním je podpora rodin v jejich úsilí zlepšit svou nepříznivou životní situaci a vytvořit tak bezpečné prostředí pro zdárný vývoj dětí. Od srpna letošního roku působí v Bystřici pod Hostýnem také Argo Zlín, společnost dobré vůle, která poskytuje terénní službu určenou obyvatelům v romských lokalitách.

Ing. Eva Šillerová, ekonomka města, informovala o situaci s poplatky z ubytovacích kapacit. Znovu připomněla, že městskou vyhláškou byl zaveden poplatek z ubytovací kapacity 5 Kč za jednoho ubytovaného. Finanční odbor města, jak uvedla, postupoval podle této vyhlášky, zákona o místních poplatcích a podle daňového řádu. Protože poplatník v zákonném termínu nesplnil ohlašovací povinnost, byla vyměřena a vzhledem k nezaplacení následně vymáhána pokuta. Dlužné částky jsou vymáhány exekučně.

Na dotaz z auditoria, zda se v těchto dnech znovu jedná o koupi Podhoranu, odpověděl starosta města záporně. „Žádná taková jednání neproběhla ani neprobíhají, protože zastupitelstvo koupi Podhoranu před rokem neschválilo,“ uvedl. „Další případnou nabídku vlastníka objektu by muselo městské zastupitelstvo posoudit a projednat.“

msch


Fotografie


Design By Macik