Archiv Zpravodaje

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czZměna sazby poplatku za odpad pro rok 2015

Zastupitelstvo města Bystřice pod Hostýnem schválilo dne 11. prosince 2014 novou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „místní poplatek za komunální odpad“), a to s účinností od 1. ledna 2015.

Schválené změny
poplatek za odpad se zvyšuje od 1. ledna 2015 o 48 Kč, tedy ze stávajících 444 Kč na 492 Kč ročně,
je rozšířeno osvobození od poplatku pro klienty Centra pro seniory Zahrada, kteří jsou zde v příslušném kalendářním roce umístěni a mají trvalý pobyt na území města Bystřice pod Hostýnem, dále je rozšířena úleva od placení poplatku ve výši 50 % pro vlastníky stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a zároveň mají všichni vlastníci trvalý pobyt na území města Bystřice pod Hostýnem. Úleva je ve výši 246 Kč.

Nadále jsou v platnosti následující osvobození a úlevy
Od poplatku jsou osvobozeni
• poplatníci, kteří v roce, za který se platí poplatek, nedovrší 1 rok věku,

• poplatníci, kteří v roce, za který se platí poplatek, přesáhnou 85 let věku,
• poplatníci, kteří jsou držiteli průkazu ZTP/P.

Od poplatku jsou dále osvobozeni poplatníci dle čl. 2 odst. 1 písm. a), kteří se v roce, za který se poplatek platí, fakticky zdržují nejméně 10 kalendářních měsíců mimo území města z důvodu pobytu:
• v léčebně dlouhodobě nemocných,
• v ústavu sociální péče,
• mimo území České republiky,
• ve vyšetřovací vazbě, případně výkonu trestu,
pokud o osvobození požádají a délku pobytu mimo území města a jeho důvod prokazatelně doloží správci poplatku nejpozději do dne splatnosti poplatku za daný rok.

• Od poplatku jsou dále osvobozeni poplatníci, kteří mají pobyt v Bystřici pod Hostýnem v  ulici Cihelna.

• Poplatník, který v roce, za který se platí poplatek, nedovrší 6 let věku, nebo který v roce, za který se platí poplatek, přesáhne 75 let věku, platí v daném roce poplatek v poloviční výši sazby, tedy 246 Kč.


Splatnost poplatku
Poplatek je splatný ve dvou stejně velkých splátkách, a to 1. splátka do 31. května.a 2. splátka do 30. září příslušného kalendářního roku. Poplatník může poplatek uhradit i jednorázovou platbou v prvním uvedeném termínu.

Platné znění nové obecně závazné vyhlášky za komunální odpad naleznete na webových stránkách města Bystřice pod Hostýnem: http://www.mubph.cz/clanek.php?id=3180

Místní poplatek ze psů

Místní poplatek ze psů je splatný do 15. února příslušného kalendářního roku. Činí-li poplatek více než 800,- Kč, lze jej zaplatit ve dvou stejně velkých splátkách, a to 1. splátku do 15. února a 2. splátku do 15. července příslušného kalendářního roku. Poplatník může poplatek uhradit i jednorázovou platbou v prvním uvedeném termínu.

Sazby místního poplatku ze psů
a) pro poplatníka s trvalým pobytem nebo sídlem v rodinných domech stojících v Bystřici pod Hostýnem s výjimkou rodinných domů nacházejících se v ulici Dolní, Obchodní a na Masarykově náměstí
  - za jednoho psa   300,- Kč
   - za každého dalšího psa 450,- Kč
b) pro poplatníka s trvalým pobytem nebo sídlem v rodinných domech stojících v Bystřici pod Hostýnem v ulicích Dolní, Obchodní a na Masarykově náměstí
  - za jednoho psa   1 000,- Kč
   - za každého dalšího psa 1 500,- Kč
c) pro poplatníka s trvalým pobytem nebo sídlem v bytových domech s nejvýše čtyřmi samostatnými byty stojících v Bystřici pod Hostýnem
  - za jednoho psa      800,- Kč
  - za každého dalšího psa 1 200,- Kč
d) pro poplatníka s trvalým pobytem nebo sídlem v bytových domech s pěti a více samostatnými byty stojících v Bystřici pod Hostýnem
  - za jednoho psa   1 000,- Kč
  - za každého dalšího psa 1 500,- Kč 
e) pro poplatníka s trvalým pobytem nebo sídlem v místních částech Bílavsko, Hlinsko pod Hostýnem, Rychlov u Bystřice pod Hostýnem a Sovadina
  - za jednoho psa    70,- Kč
  - za každého dalšího psa      105,- Kč

Sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí ročně:
pro poplatníka s trvalým pobytem dle bodu  a) a e):
 - za jednoho psa    60,- Kč
- za každého dalšího psa  90,- Kč

pro poplatníka s trvalým pobytem dle bodu c):
 - za jednoho psa    120,- Kč
 - za každého dalšího psa  180,- Kč

pro poplatníka s trvalým pobytem dle bodu  b) a d):
 - za jednoho psa    200,- Kč
 - za každého dalšího psa  300,- Kč

V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Od místního poplatku ze psů je osvobozen po dobu dvou let od vzniku poplatkové povinnosti poplatník, který psa získal z útulku pro ztracené nebo opuštěné psy. Dále je od poplatku ze psů osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený městem pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.


Platné znění nové obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů naleznete na webových stránkách města Bystřice pod Hostýnem:
http://www.mubph.cz/clanek.php?id=777

Forma úhrady místních poplatků
• bezhotovostně na účet číslo 27-1477670217/0100 vedený u Komerční banky, a. s.
• poštovní poukázkou
• hotově nebo platební kartou v pokladně umístěné v 1. patře budovy radnice (pokladní hodiny: pondělí, středa 7:30–17:00 hod.; úterý, čtvrtek 7:30–15:30 hod.; pátek 7:30–12:00 hod). Úřad je uzavřen v době od 12:00 do 13:00 hod.

U platby je nutno vždy uvést variabilní symbol, který má každý poplatník přidělen na svém osobním daňovém účtu pro každý místní poplatek zvlášť.

V případě dotazů se můžete obracet na finanční odbor, oddělení správy daní a poplatků:
tel.: 573 501 951 Martina Rokosová, Pavla Krištůfková, 573 501 974 Mgr. Emílie Pánková.

Nový komunikační modul pro občany

Oddělení správy daní a poplatků informuje občany o možnosti využít vzdáleného přístupu k aplikaci RAP, která umožňuje získat informace o vyměřených poplatcích a jiných platbách. Občan se zřízeným přístupem k aplikaci RAP může poplatky za komunální odpad, psy, případně další platby zaplatit např. prostřednictvím internetového bankovnictví a nemusí informace o poplatcích zjišťovat osobně návštěvou úřadu.
Jelikož se jedná o aplikaci pracující v prostředí standardního internetového prohlížeče, neměli by mít zkušení uživatelé internetu problém s obsluhou. K práci s aplikací je nutný prohlížeč Internet Explorer verze 8 a vyšší a připojení k Internetu. Po prvním přihlášení proběhne kontrola a automatické nastavení prohlížeče, pak je již vše připraveno k práci s aplikací. Ovládání programu je poměrně intuitivní, v případě nejasností poslouží integrovaná nápověda, případně přiložený manuál.

Jak si uživatelský účet vytvořit?
K přihlášení jsou nutné přihlašovací údaje. Jejich přidělení je podmíněno ověřením totožnosti žadatele platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, pas). Proto není možné přihlašovací údaje získat jinak, než osobní návštěvou oddělení správy daní a poplatků. S sebou si vezměte platný průkaz totožnosti. Na počkání Vám bude vygenerováno přihlašovací jméno a heslo. Pak již můžete dálkovým přístupem kontrolovat stav svých plateb či nedoplatků z kteréhokoliv místa, aniž byste museli osobně chodit na úřad.

Přidělováním přihlašovacích údajů do aplikace jsou pověřeny:
Martina Rokosová, kancelář č. 12 v 2. podlaží budovy radnice, tel. 573 501 951
Mgr. Emílie Pánková, kancelář č. 30 v 3. podlaží budovy radnice, tel. 573 501 974


Mgr. Emílie PánkováDesign By Macik