Archiv Zpravodaje

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czMěstské stromy – třetí etapa regenerace

Tak jako v minulých letech plánuje městský odbor životního prostředí ve spolupráci s oddělením projektového řízení regeneraci stromů na teritoriu Bystřice pod Hostýnem. Projekt navazuje na I. a II. etapu, které byly realizovány v období 2013–2014.


Předmětem projektu je regenerace veřejné zeleně v zastavěném území města Bystřice pod Hostýnem a ošetření vzrostlých stromů, které pomůže zajistit jejich dlouhodobou existenci na stanovišti. Oddálí se nutnost kácet staré stromy, jež jsou ve městě důležitým a nenahraditelným prvkem zlepšujícím životní prostředí, a stromy nebudou představovat pro obyvatele města nebezpečí. Zároveň tím podpoříme biodiverzitu, neboť každý starý strom, jehož životnost se v dané lokalitě podaří prodloužit, představuje biotop celé řady organismů.


Vedlejším cílem projektu je i zvýšení povědomí občanů a mládeže v rámci ekologické výchovy nejen o významu veřejné zeleně (zejména stromů) pro zachování zdravého životního prostředí, ale také o nutnosti a povinnosti provádět nezbytné zásahy.


K projektu byla v souvislosti se zamýšleným podáním žádosti o dotaci v rámci Operačního programu životního prostředí v letech 2009–2010 připravena dokumentace, která je hlavním podkladem pro plánování a řízení údržby zeleně ve městě. Dokumentace je zpracována ve speciálním počítačovém programu. Průběžně ji aktualizujeme a byla využita i při přípravě současného projektu.


V průběhu roku 2015 by tedy v rámci 3. etapy regenerace městské zelně měla být dokončena práce na ošetření stromů v lokalitách alej u hřbitova, Vsetínská a v parku Zahájené (zejména u cyklostezky). Bude komplexně ošetřeno cca 120 ks vzrostlých stromů (především druhu lípa srdčitá, jasan ztepilý, javory, jírovec maďal). Budou provedeny zdravotní či bezpečnostní řezy v kombinaci s redukčními řezy, obvodové redukce korun, dále instalace a kontroly bezpečnostních vazeb. Součástí této dílčí etapy není kácení dřevin, které je uskutečňováno v rámci běžné údržby. Dalších 30 stromů bude v různých částech města i integrovaných obcích ošetřeno také v rámci běžné údržby.


V 1. etapě regenerace městské zeleně bylo již ošetřeno 107 stromů (zejména na nábřeží Bystřičky), včetně památné platanové aleje, jejíž ošetření bylo finančně podpořeno MŽP ČR. Pro 2. etapu jsme plánovali regeneraci 173 stromů, z důvodu zrušení veřejné zakázky a z důvodů časových (některé druhy zásahů je nutné provést v určitou dobu) však bylo ošetřeno pouze vybraných 40 stromů s nejvyšším stupněm naléhavosti (dokončení zbývajících stromů ve stejných lokalitách je cílem letošní etapy). Na ostatním území města bylo ozdraveno dalších 30 stromů (např. lip a jasanů na parkovišti u kostela).


Pokud se podaří v letošním roce plán realizovat, zůstane z původního projektu k ošetření zejména část parku Zahájené a náměstí. Z postupného zpracovávání inventarizace dřevin i v okrajových částech města a integrovaných obcích však vyplývá, že i zde jsou zásahy potřebné. Vzhledem k nutnosti zajistit provozní bezpečnost a s přihlédnutím k charakteru stromu jako živého organismu je nutné rovněž počítat s budoucím opakovaným ošetřením i v nyní hotových lokalitách.  

  
Mimo běžných prací na veřejné zeleni se podařilo předběžně zajistit provedení tahových zkoušek a detekci poškození kmene akustickým tomografem, které byly pro tři stromy stanoveny při inventarizaci. O výsledku a průběhu těchto nových přístrojových metod hodnocení stromů budeme čtenáře informovat.   

 Dne 12. ledna 2015 byl skácen jasan ztepilý, který rostl na exponované ploše u křižovatky před zámkem. Strom nebyl skácen z důvodu jeho naklonění nad komunikaci a chodník, ale pro silné napadení parazitickou dřevokaznou houbou šupinovkou kostrbatou na bázi kmene v blízkosti kořenů. Tato houba významně narušuje statickou stabilitu stromů (způsobuje snížení pevnosti dřeva a kořenů).

Ing. Tomáš Svačina
odbor životního prostředí


 Design By Macik