Archiv Zpravodaje

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czMěstská policie v roce 2012

V roce 2012 se strážníkům městské policie dařilo v rámci zákonných norem a kompetencí dohlížet na dodržování pravidel občanského soužití, veřejného pořádku a také přispívat  k zajištění dopravně bezpečnostní situace ve městě.


Počet zaměstnanců městské policie zůstal nezměněn, působí zde nadále 11 strážníků a 3 civilní pracovníci. Všichni strážníci mají zákonem požadované platné osvědčení strážníka potřebné k výkonu služby. Služby probíhají ve 12hodinových směnách v nepřetržitém 24hodinovém provozu, který je nutný pro zajištění objektů připojených k pultu centrální ochrany a k monitorování prostranství hlídaného kamerovým systémem.


Pokud jde o preventivní práci strážníků, převládaly přednášky v základních a mateřských školách zaměřené na vysvětlování významu městské policie, na dopravní výchovu a vztahy mezi spolužáky. Děti se zapojovaly do diskusí a kladly otázky k daným tématům.


Úkolem městské policie byla také zvýšená ostraha objektu Centra pro seniory Zahrada v měsících červenci, srpnu a září, kdy byl objekt již vybaven, ale nebyl ještě provozován v nočních hodinách. V souvislosti s rekonstrukcí vlakového a autobusového nádraží bylo také třeba dohlížet na zvládání dopravní situace vzhledem k dopravním omezením v okolí těchto staveb.


Strážníci v uplynulém roce kladli zvýšený důraz na kontroly rychlosti motorových vozidel projíždějících naší obcí. K tomu účelu je využíván certifikovaný měřič rychlosti a přístup do registru řidičů s možností zjišťovat aktuální stav bodového systému jednotlivců. Tímto způsobem bylo šetřeno 655 řidičů.


Po nastěhování sociálně slabých obyvatel do hotelu Podhoran se v práci strážníků a policistů vyskytly případy, se kterými se do té doby setkávali pouze výjimečně. Zpočátku byl počet nastěhovaných nevýrazný, postupně se však naplnila celá ubytovací kapacita objektu. Od samého začátku se Městská policie Bystřice pod Hostýnem i Policie České republiky snaží být v kontaktu se zástupci ubytovaných a jejich prostřednictvím působit na chování problémových skupin. Ne vždy se to však daří. Nejčastěji spočívá protiprávní jednání těchto občanů v majetkové trestné činnosti a přestupcích proti veřejnému pořádku. Na tomto místě je třeba zmínit a ocenit velmi dobrou spolupráci mezi obvodním oddělením Policie ČR a Městskou policií Bystřice pod Hostýnem. Bez ní by zvládání problémů se skupinou osob ubytovaných v hotelu Podhoran bylo nemyslitelné. Ve spolupráci s Policií ČR také nadále probíhají plánované dopravně bezpečnostní akce a kontrolní akce v podnicích, kde by mohl být podáván alkohol osobám mladším 18 let.


Veřejnoprávní smlouva uzavřená s obcí Chvalčov o poskytování služeb Městské policie Bystřice pod Hostýnem pokračovala i v roce 2012. Na základě přijatých oznámení a žádostí o spolupráci odsloužili strážníci v katastru obce Chvalčov 44 hodin a obci Chvalčov byla za tuto službu vyúčtována částka 11.103 Kč.
  
Strážníky bylo v uplynulém roce přijato a řešeno 614 oznámení občanů a organizací, doručeno 87 písemností a odchyceno 127 zvířat, většinou psů, kteří byli umístěni do záchytných kotců, nebo předáni majitelům. Do protialkoholní záchytné stanice v Kroměříži bylo převezeno 15 osob.

Přestupků, které se týkají porušování městských vyhlášek, podávání alkoholu mladistvým a přestupků proti majetku, veřejnému pořádku a občanskému soužití bylo řešeno 976. Tyto přestupky byly vyřešeny:
- 110 uložením blokové pokuty (v celkové výši 69. 300 Kč),
- 3 přestupky postoupeny přestupkové komisi,
- 753 vyřešeno domluvou.


Nejvíce (4 012) bylo přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Byly řešeny:
- 1 334 uložením blokové pokuty (v celkové výši 731. 400 Kč),
- 45 přestupců bylo k projednání postoupeno odboru dopravně správnímu,
- 2 512 vyřešeno domluvou.

Celková částka za uložené pokuty 800.700 Kč.
Náhrada škody 50.629 Kč.
Výběr poplatků z prodejních stánků 4.910 Kč.
Pátráno bylo po 16 osobách.
Předvedeno 14 osob na obvodní oddělení PČR, nebo ke správnímu orgánu.
Najeto 25 360 km kilometrů služebním vozidlem MP.

Strážníci Městské policie Bystřice pod Hostýnem touto cestou děkují občanům, kteří si všímají toho, co se děje v jejich okolí, a na nedostatky či protiprávní jednání strážníky upozorní.


Za městskou policii: str. Bc. Radek SigmundDesign By Macik